بنبست (داستان کوتاه) – ویکینبشته

بعلاوه نمایش فیلمهای بهداشتی وایراد سخنرانیهای پزشکی درقراء وقصبات اطراف تهران وگیلان انجام گرفتهاست. بموجب این لایحه قانونی مبارزه دسته جمعی با آفات نباتی امکان پذیرودرصورت تشخیص وزارت کشاورزی اجباری است وبراهنمایی ومساعدت مامورین دفع آفات نباتی وتوسط خوداهالی محل انجام خواهدگرفت. الف – نام و نام خانوادگی خسرو صولت قشقائی نام پدر اسماعیل سال و محل تولد ۱۳۰۰ میزان تحصیلات و رشته آن دیپلم گرایشهای سیاسی و ارتباطات حزبی ، عضویت در جبهه ملی خارج از کشور تماس با عناصر وابسته به حزب توده – سوابق و محکومیت سیاسی در سال سی و دو به اتهام مخالفت با دولت وقت به خارج از کشور تبعید میشود .

۳۵- تهیه آنتی موان خالص ازسنگ آنتی موان حاصله ازمعادن کشور که احتیاجی بخارج نباشد. تهیه مقدمات تامین یکصد تن سم B.H.C ازممالک سازنده سم مزبور وشرکتهای داخلی. ۳- حمل وتوزیع ۵۰۰ تن بذرگندم شاه پسند وجوکالیفرنی درآذربایجان – زنجان – شهرستان تهران – کرمانشاه – کرمان – اصفهان – خراسان – سیستان – اراک – بروجردوتعویض آن بابذورمحلی. گندزدایی مقدار ۲۴۰۰ تن بذرگندم آلوده به سیاهک درنقاط مختلفه کشور. این عملیات مبارزه بانتایج رضایت بخش توام بوده بطوری که درنقاط سمپاشی به نسبت ۹۷ درصدازتعدادمبتلایان به مالاریا کاسته شدهاست واین خودقدم بسیاربزرگی بود که درراه تامین بهداشت عمومی وجلوگیری از زوال سلامت افرادوبالنتیجه برای بالابردن سطح تولید برداشته شدهاست.

گذشته ازاعتبارات پرسنلی وسایرموادیکه دربودجه عمومی کشورمنظورشده اعتبارات جداگانهای دراختیار این اداره استکه طبق مقررات جاریه بهزینه میرسد. اعتبارات ماده ۳۸- این اعتبارازطریق وزارت کشاورزی دراختیار این اداره قرارمی گیرد ومربوط است به کلیه هزینههایی که برای مبارزه برضد بیماریهای دامی درتمام کشورانجام میشود ازقبیل هزینه سفروفوق العاده مامورین – سوخت وتعمیر ۳۸ دستگاه ماشین – خرید لوازم ضروری وغیره. ۶- تکمیل واتمام کارخانه پنبه پاک کنی بنگاه کشاورزی ورامین جهت تصفیه بذروپنبه اصلاح شده بنگاه ورامین.

۶- شروع به تعلیم خلبانان ایرانی تحت نظردونفرمتخصص که اخیرا بادوفروند هواپیمابایران واردوطیارات مزبورنیزدرمبارزه باملخ دریایی شرکت خواهندنمود. دکتر یزدی – گزارش سازمان اطلاعات و امنیت کشور به امضاء ارتشبد نصیری به وزارت دربار شاهنشاهی درباره آقای خسرو قشقائی بمنظور پرداخت قروض نامبرده از طرف نخست وزیری – چکی بمبلغ ده میلیون ریال در اختیار این سازمان قرار گرفت تا با نظارت ساواک بین طلبکاران مشارالیه تقسیم گردد . 6 – 3 – مبارزه با آلودگی – در مورد مبارزه با آلودگی مطالعات دقیقی در مورد منابع آلودگی، درجه وسعت و شعاع پخش آنها و طرق مؤثر مبارزه باآلودگی انجام خواهد گرفت و در عین حال نسبت به رفع عوامل شناخته شده آلودگی اقدام جدی به عمل خواهد آمد.

۸- اعتبارات اضافی موردنیازبرای رفع احتیاجات ضروری وتاسیس کلاسها ومدارس جدید بوزارت فرهنگ دادشد که اعتبارقسمت تعلیماتی آن درحدود ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد واین مبلغ بین مرکزوشهرستانهابتناسب تقسیم ونسبت به تاسیس کلاسها ومدارس جدید اقدام شدهاست. لت برای این پولها تعیین کرده یعنی از قرارصدی چهارآنراهم نپرداختهاند بعقیده بنده اگر دولت همین منافع مختصررا وصول نماید که بطور حتم وصول آن برای دوئلت خالی از اشکا ل خواهی بود خواهد توانست کسری بودجهای که از این جهت ایجاد میگرد تأمین نمایند وهزاران طرق مختلف دیگر که درمواقع مقتضی عرض نمایندگان محترم خواهدرسانیداینک موضوع دیگری که لازم بود به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم ودرضمن توجه دولت رابدان جلب نمایم این است بطوری که به بنده اطلاع دادهاند دریکی از محلات شهر تبریز شخصی برای تهیه آب اقدام به حفر چاهی نمودهاست سرانجام آبی که از این چاه استخراج شدهاست مخلوط با نفت بوده وبطوری که کهنهای که درآن آب زده شده وبه آتش نزدیک نمودهاند مشتعل گردیده اینست که بنده انتظار دارم دولت در این باره تحقیقات لازم را نموده وصحت و سقم آنرا در اینجا تأیید یا تکذیب نماید و درصورت صحت اظهار نماید برای استفاده از این طلای سیاه چه تدابیر عاقلانهای اتخاذ نموده یا خواهد نمود آخرین موضوعی را که میخواستم به عرض برسانم و از دولت تقاضا نمایم بدان توجه نماید این است شهرستان تبریز با حومه قریب ۵۰۰ هزارنفر جمعیت دارد و بیشتر این جمعیت در دهات وقصبات اطراف شهر پراکندهاند این دهات فواصلشان تا شهرتبریز۲۰ الی ۳۰ فرسخ هم میرسد و این جمعیتها از نقطه نظر بهداشتی هیچ نوع وسیله حتی حمام هم در اختیارندارند فقط در خود شهرستان تبریز عده معدودی دکتر بیشتر نیست و اهالی این دهات به هیچوجه نمیتوانند درمواقع ضروری از وجودشان استفاده کنند این است که بنده پیشنهاد مینمایم دولت ۱۲ آمبولانس با طبیب در اختیاربهداری تبریز بگذارد که این آمبولانسها دراین دهات گردش کرده و در هر نقطه یک روز توقف نماید مردم با مراجعه به آنها رفع احتیاج نمایند.

موزه آذربایجان شامل سه بخش اصلی است – بخش اول شامل قدیمی ترین یافته های باستان شناسی از هزاره 5 قبل از میلاد تا سلسله ساسانیان (212-656 میلادی) ، بخش دوم حاوی بیشتر آثار باستان شناسی اسلامی و سکه ها و مهرها است. پشت میز اداره بکارها بیشتر رسیدگی و دقت میکرد. شریف بیاراده برگشت و با گامهای سنگین زیر باران بطرف جنگل رفت و با احساس مخصوصی که بنظرش میآمد از دنیا و موجوداتش بیاندازه دور شده، همهچیز را از پشت پردهٔ کدری میدید و صدای خفهای بغل گوشش تکرار میکرد: «تو پست هستی، تو آدمکشی!

با خودش زیر لب تکرار میکرد: «باید این اتفاق بیفتد! اگر قصد سفر به شهر تبریز دارید، میتوانید قبل از سفر به این شهر با مهمترین آیتمهای ضروری در طول سفر و مدت زمان اقامت در تبریز آشنا شوید و یک سفر بهیادماندنی و لذتبخش در شهر تبریز تجربه کنید. بدین ترتیب ۵۰۶۳ قریه و۳۳۷۰۸۵ ساختمان که مجموعا دارای یک میلیون وچهارصدوهفتادهزاروهشتادوپنج نفر جمعیت میباشد سمپاشی شدهاست وکلیه نقاط سمپاشی بمساحت یکصدونودوسه میلیون ودویست وهشتادهزاروپانصدونودمترمربع میباشد. ۷- چون همه ساله برعده دانش آموزان شهرستانهای مختلف افزوده میشود وبرای تهیه وسائل تحصیل انهاناگزیربایدمبادرت نمودووضع مالی کشوراجازه نمیداد که دراین باب زیاده روی شودازابتدای سال تحصیلی جاری تصمیم گرفته شدازوجودکارمندانی که باسمتهای بازرس فنی بازرس وزارتی انجام وظیفه مینمودند وهمچنین عدهای که بادریافت حقوق شغل معینی نداشتند استفاده شود وبرای هریک ازآنهاکه ممکن بود درکارتعلیماتی ازوجودشان استفاده شودابلاغ تدریس صادر گردیدوبرای آقایان دبیران وآموزگاران ساعات کاربیشتری منظوروعدهای ازکارمندان دفتری مدارس نیزبتدریس گمارده شدندتاباین ترتیب حتی الامکان ازاستخدام جدیدکاسته شود.

۴- درسالهای اخیردارندگان مدارک تحصیلی بانواع وسائل متشبث میشدندتادرادارات دولتی مشغول کارگردند ومحصلین عمومابجای کسب فضیلت ودانش درصدد بدست آوردن مدارک تحصیلی بودند از این نظرهم درادارات دولتی عدهای زائدبراحتیاج استخدام ودرقسمتهایی که ارتباط بتحصیل آنهانداشته مشغول کارشدهاند وهم دانش آموزان با ایجادبی نظمی واختلال درجریان امتحانات برای گرفتن مدارک تحصیلی کوشش مینمودند برای جلوگیری از این امورطرحی که جناب آقای دکتر صدیق تهیه وبه مجلس سنا تقدیم نموده بودند موردمطالعه واقع وبا اصلاحاتی که درآن بعمل آمد به کمیسیون تدوین قانون استخدام کشوری ارجاع وقسمت مربوطه به مسابقه برای ورود بخدمات دولتی موردقبول واقع گردیده ولی چون درباب امتحانات اظهارنظری نشده بود ماده دوم طرح مذکورجداگانه تهیه شده تاپس ازتصویب بموقع اجرادرآید.

قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت – مصوب ۱۲ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۹ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. ۳- چون شورای عالی فرهنگ برکلیه امورفنی وزارت فرهنگ نظارت عالیه داردوقانون شورای مذکوردرسال ۱۳۰۰ شمسی تدوین وتصویب شده بود بامقتضیات واحتیاجات امروز کشور قابل تطبیق نبودازاین رو طرحی که چندسال قبل تهیه وبه مجلس شورای ملی داده شده بودمجددا موردمطالعه ورسیدگی واقع وبا اصلاحاتی که درآن بعمل آمدحاضرشدهاست. 21. شورای امنیت از همه کشورها میخواهد، علاوه بر اجرای وظایف خود بر حسب قطعنامههای ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) یا همین قطعنامه، مانع از تامین خدمات مالی، از جمله بیمه یا بیمه مجدد یا انتقالات از طریق خاک کشورشان برای، یا از طریق اتباع و نهادهایی که تحت قوانین آنها (از جمله شعبههای خارج از کشور) کار میکنند، یا اشخاص و نهادهای مالی موجود در خاک خود، یا هر یک از داراییها و منابع مالی شوند، در صورتی که اطلاعاتی در دست داشته باشند دال بر این که این خدمات، داراییها و منابع می توانند در گسترش فعالیتهای حساس هستهای ایران، توسعه سیستمهای حمل و پرتاب سلاحهای هستهای سهم داشته باشند.

این دستگاه بعلت سردی هوا درآتیه نزدیکی بخوزستان ومناطق گرمسیر فرستاده خواهدشدزیرا معاینه اشخاص درهوای سرد ممکن است موجبات ناراحتی وابتلای آنان را به سرماخوردگی فراهم سازد. ۲- برای اینکه شبهاصدای رادیو طهران درکشورهای شمال آفریقا وکشورهای همسایه وخاورمیانه ودرتمام اروپا بخوبی شنیده شود علاوه برمتعددنمودن دستگاههای موج کوتاه که خریداری آن پیشنهاد شدهاست یک دستگاه فرستنده موج متوسط یک صدکیلووتی برای نصب در اصفهان پیش بینی شده وچون دربودجه این وزارت اعتباربرای تامین قیمت این دستگاه هاموجودنیست وام لازم ازوزارت دارایی گرفته وبرای خرید آن بارعایت مقررات مناقصه اقدام خواهدشد.

شبها مجید لاابالیانه و بیتکلیف میآمد دم بساط فور مینشست، با شریف تختهنرد میزد یا صحبتهای دریوری میکرد، و همیشه پیش از اینکه برود بخوابد شریف پیشانی او را پدرانه میبوسید. بالاخره تصمیم گرفت که قبل از پایان وقت اداری مجید را بمنزل خود راهنمائی بکند. این ممانعت همچنین میتواند از طریق مسدود کردن منابع مالی و دیگر داراییهای موجود در خاک این کشورها یا منابعی که در آینده به خاک این کشورها وارد خواهد شد، یا مسدود کردن منابعی صورت گیرد که تحت حاکمیت قضایی آنها قرار داشته یا در آینده قرار خواهند گرفت و مواردی که مرتبط با این برنامهها یا فعالیتها است.

پرونده انتخاباتی آقای محمدرضا عباسی فرد از شهرستان کوهدشت لرستان در ساعت ۱۰/۵ صبح روز ۵۹/۳/۱۳ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . مجلس دو ساعت و ۲۰ دیقیه قبل از ظهر به ریاست آقای دکتر معظمی (نایب رئیس) تشکیل گردید. تخصیص منابع مالی برنامه به منظور ایجاد تأسیسات لولهکشی آب شهرها، فاضلاب شهری و طرحهای حفاظتی براساس استانداردهایی که متناسب با اهمیت شهرها تعیین خواهد گردید به صورت کمک بلاعوض خواهد بود. اجرای برنامه آفات تخیلات برای سمپاشی ۴۰۰۰۰۰ اصله درخت آلوده به آفت.

برنامه اقدام مشترک در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ اجرایی شد. اولاً وقتى یک ارتش داخل در مسائل روز شد، داخل در سیاست روز شد خواهى نخواهى از حب و بغضى که این مسائل ایجاد میکند در پناه نخواهد بود. یک شب طول میکشد اهمیت ندارد، ملتهاى خیلى مقتدرترى از ما در عرض ده روز نابود شدند. مهدی باکری که شهید شد، سی ساله بود از همان سالهای پیش از انقلاب که دانشجوی دانشگاه تبریز بود، حزباللهی بود. برای روز اول خیلی زیاد بود.

دیدگاهتان را بنویسید