تبریز: همه چیز در مورد شهر تبریز (جاهای دیدنی، تاریخی، هتل و )

۶۲. آژانس راستیآزمایی کرده است که تا تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۴، ایران یک مجتمع سوخت آزمایشی و ۲۵ مجموعه سوخت مدل راکتور تحقیقاتی تهران را در کارخانه تولید صفحه سوخت تولید کرده است که ۲۰ مجتمع آن از جمله مجتمع آزمایشی به راکتور تحقیقاتی تهران انتقال یافتند. شوشتری ـ میخواستم استدعا کنم که حالا آقایان انتخاب شدهاند زودتر بنشینند تصمیم بگیرند و نظامنامه را اصلاح کنید. دکتر مصباحزاده ـ از مذاکراتی که اینجا بعمل آمد تصور میرود که این ۵۰ میلیون ریال بایستی به مصرف کارهای کشاورزی و راهسازی برسد در صورتی که اگر بمتن ماده واحده دقتی بشود یک ((وغیره)) دارد که ممکن است تمام این پولها به مصرف آن ((وغیره)) برسد و بنده این پیشنهاد را دادم که این راهسازی و کشاورزی باشد و غیره حذف شود و از طرفی خواستم عرض کنم در قوانین مخصوصا در قوانین مالی که ما باید خیلی دقت بکنیم در طرح آن یک پولی که ۵۰میلیون ریال ما میدهیم که هر طور دولت خواست خرج کنند یا هرطور برنامه خواست خرج کند آنهم بهر راهی بنده خیال میکنم که ((وغیره)) زیاد باشد (صحیح است) اگر سازمان برنامه تمام این پول را در راه ((وغیره)) خرج کرد ما هیچ ایرادی نمیتوانیم بکنیم این را موافقت بفرمایید که حذف شود.

فقیهزاده ـ این اعتبار را برای راهسازی آوردهاند. بنده پیشنهاد میکنم که از اعتبار ۵۰ میلیون ریال سازمان برنامه ۵۰۰ هزار تومان عجالتا به مصرف راهسازی رودبار و الموت و پانصد هزار تومان به مصرف راه بلوک زهرای قزوین نماید. نخستوزیر ـ بنده کاملا تایید میکنم نظر آقای دکتر راجی را نظرشان خیلی صحیح است وباید هرچه زودتر این کارها انجام بشود و امیدوارم که تا یک ماه دیگر این کار شروع بشود وبزودی این محلی که در واقع جنوب شهر را مسموم کرده و خیلی مضار دارد این را پاک بکنند و اگر لازم شد البته از همین اعتبار به مصرف تسطیح آنجا میرسد و در نظر هست که یک محوطه خیلی باصفا و بلکه باغ بشود وخانههای ارزان قیمت خوب ساخته بشود همین طور که حالا مضر است در آینده بسیار مفید باشد.

تبریزی ها محبوب ترین مواد غذایی را استفاده می کنند که خیلی خوشمزه هستند. حاذقی ـ یک توضیح خیلی اجمالی دارم و آن در حقیقت جمع بین نظر آقای دکتر مصباحزادهاست که اساسا منکر وجود، ((وغیره)) بودهاست، و نظر آقایان این است که تا حدی دست دولت باز باشد که غیر از کشاورزی و راهسازی هم بتواند از همین پول استفاده کند و به مصرف برساند من خواستم عرض کنم که دولت از این پنجاه میلیون ریال در حدود یکدهمش رابرای کارهای اتفاقی خرج کند و نه دهمش را برای کارهای کشاورزی و راهسازی مصرف بکند برای اینکه ما میدانم که جناب آقای نخستوزیر کمال حسن نیت را دارند ولی دستگاههایی که اجرا میکنند بعدها البته ممکن است که انواع مخارح غیرلازم را به این وسائل بخواهند تحویل دولت بدهند این است که بنده عرض میکنم که بیش از یک دهم به مصرف کارهای غیر از کشاورزی و راه سازی نرسد.

۳۸. بین تاریخهای ۱۸ ژانویه و ۲ فوریه ۲۰۱۴، آژانس راستیآزمایی موجودی فیزیکی دیگری را در کارخانه غنیسازی سوخت فوردو اجرا کرد تا موجودی اعلامشده از سوی ایران در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ را که هم اکنون آژانس در حال ارزیابی آن است، راستیآزمایی نماید. انتقال این افراد باید توأم با انگیزههای مادی کافی و همراه با انتقال اختیار تصمیمگیری به شهرستانها، توسعه فعالیتهای خانهسازی،ساختمان مدارس، بیمارستانها، دانشکدهها و مراکز تفریحی و سایر سرمایهگذاریهای عمرانی باشد تا در عین حال که موجبات انتقال قدرت خرید قابلتوجهی به شهرستانها فراهم میگردد، شرایط اقتصادی، اجتماعی و اداری مساعدی برای پیشرفت شهرستانها به وجود آید و مآلاً مهاجرت انسانها وسرمایهها به تهران متوقف گردد.

فساد بکنند دوا است، مملکت تشکیلاتی دارد، مقرراتی دارد (آشتیانیزاده ـ نان میخواهند مردم) هر کس برخلاف مقررات و قانون رفتاری بکند مطابق قانون باید مجازات بشود این یک اصل کلی است. وبهمین دلیل است اگر یک فقیری، اگر یک بیچاره بدبختی برای حق خودش قیام بکند بجای جواب منطقی باو گلوله گرم میدهند ای پنج نفر یا سه نفر یا دوازده نفر. پیشنهاد میکنم از ۵۰ میلیون ریال که به سازمان برنامه داده میشود عجالته چهار میلیون ریال برای مصرف قنوات شهر قزوین اختصاص میدهند که قزوین از بی آبی نجات یابد.

تیمور تاش ـ بیانات آگهی دکتر راجی البته حسب المعمول خیلی متین و پر مغز بود و بنده در اساس امر حرفی ندارم الا این که میخواهم این نکته را به عرض برسانم این پول برای اینکه ضرورتی داشت وجوبی داشت ولازم بود برای جلوگیری از زحمت و چه بسا خطری که ممکن بود پیش بیاید برای یک عمل خاصی پیش بینی شدهاست وتصور میکنم که مجلس شورای ملی بطور کلی آماده قبول این فکر باشد که این پول باید هرچه زودتر به مصرف برسد و البته این مشکلات زیاد است و منکر این مشکلات هم نمیشود شد و حتی المقدور باید رفع مشکلات بشود بنده میخواستم استدعا کنم از این قبیل پیشنهادات ولو مربوط به حل مشکلات باشد چون به این وضع مغایر است و موافقتی ندارد صرفنظر بشود بنابراین استدعا میکنم آقای دکتر راجی اگر ممکن است پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

سرسبزی و طراوتی که در همه جای مازندران چشم را خیره میکند، اینجا، در کنار جادهٔ پر از گردوخاکی که ما را بسوی آمل و بعد هم به چالوس میبرد، از غبار اندوه پوشیده شده بود. پیشنهاد مینمایم از مبلغ پنجاه میلیون ریال وسایل درمان ومبارزه بیماریهای احتمالی کارگران را هم که در راهسازی و غیره ممکن است پیش آید بطور اکمل فراهم نماید. وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات مشمول تبصرههای ۱ – ۳ – ۷ ماده ۳ قانون مکلفند ظرف مدت چهار ماه از تاریختصویب این آییننامه صورت احتیاجات قطعی و ضروری خود را با توضیحات کامل به وزارت کشاورزی ارسال دارند.

3 و ایران از آژانس درخواست کردند فعالیتهای نظارت و راستیآزمایی ضروری مربوطه هستهای در ارتباط با برنامه اقدام مشترک را بر عهده بگیرد. کشاورز صدر ـ بنده با این پیشنهادات مخالفم زیرا این پیشنهادات بنظر بنده مورد ندارد برای اینکه اگر بیایند این را بین چند نفر عمله تقسیم کنند یکی صد تومان، دویست تومان بدهند برای امر کشاورزی اینها کجا میروند کشاورزی بکنند مثل این است که پول مفتی میدهند بنظر بنده راهی که عاقلانهاست همان است که خود دولت میکند زیرا آنها را بکارهای ضروری میگمارد و پول به مصرف خودش میرسد و صورت وام هم دارد وایشان هم که قبول دارند ایشان پیشنهادشان را پس بگیرند البته در موقع خودش کشاورزی انجام میگیرد.

ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیستمحیطی را توسط وزارتخانههای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. بفرمایید. دکتر اقبال (وزیر راه)عرض کنم آقایان اطلاع دارند که در وزارت راه ادارهای بنام اداره کل بهداری هست به علاوه صدی دو از حقوق کارگران کسر میکنند و به مصرف این کار میرسد این است که نظر آقای دکتر کاملا تامین است و خواهش میکنم که پیشنهادشان را مسترد بفرمایند.

لذا ما در این متن قصد داریم اطلاعاتی را برای افرادی که قصد گردش و تفریح در این شهر را دارند بازگو نماییم. بنابراین از طریق مجلس شورای اسلامی باید این مسائلی که امریکا با هر کسی و یا هر ناکسی که توانسته رابطه برقرار کند اعلام کند تا قشرهای ساده لوح مملکت ما که تصور می کنند که امریکا کنار نشسته یا نمی خواهد یا در صدد توطئه های جدید نیست اینها به عمق قضایا و فاجعه بیشتر پی ببرند .

دیدگاهتان را بنویسید