تبریز: همه چیز در مورد شهر تبریز (جاهای دیدنی، تاریخی، هتل و )

براساس اینکه حالت رانندگی یا حالت پیاده رادرون شهر تهران درنظردارید مسیر مناسب و فاصله مبدا و مقصد برحسب کیلومتر روی نقشه تهران آنلاین محاسبه ومشخص میگردد. همچنین این شهر از سمت شرق به گردنه پایان و از طرف جنوب به دامنههای رشته کوه سهند، مرز آن محدود شده است. پرونده انتخاباتی آقای جواد شیرازیان قائم شهر در ساعت ۵/۸صبح روز دوشنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . نایب رئیس ـ آقای دکتر مصباحزاده. نایب رئیس ـ آقای کهبد. نایب رئیس ـ آقای حاذقی مخالفید یا موافق؟ نایب رئیس ـ آقای تیمورتاش.

نایب رئیس ـ آقای فقیهزاده. نایب رئیس ـ آقای فولادوند. کشاورز صدر ـ بنده با پیشنهاد آقای دکتر کاسمی از این جهت مخالف نیستم که چرا صورت بدهند باید بدهند ولی ما در کمیسیون بودجه صحبت کردیم در باره این ۵۰ میلیون ریال یعنی کمیسیون بودجه موافقت کرد و با توضیحاتی که جناب آقای نخستوزیر آنجا دادند برای اینکه این کارگرانی که آمده بودند بوسیلهای متوقه مشغول کار شوند و در آنجا گفتگو شد که اگر بدولت یا دستگاه وزارت دارایی بخواهیم واگذار کنیم شاید از دستگاه برنامه مجهزتر نباشند بنده برای این آمدم اینجا این نکته را عرض میکنم که راجع به برنامه ۷ ساله بنده مدافع شورای عالی برنامه و سازمان برنامه نیستم ولی یک نکته میخواهم عرض کنم و همکاران عزیزم را متوجه نمایم که برنامه ۷ ساله مدتی است مشغول کار است این نکته را توجه بکنید از روزی که برنامه ۷ ساله ولو به اسم راجع باستخراج نفت شروع کرد که ایران باید یک مطالعهای بکند وخودش نفت را استخراج بکند نمیدانم از چه کانونی شروع شد به مخالفت بنده برای همین مخالفت کردم که این مطلب را عرض کنم ولا اینصورت را باید بیاورند و از جناب آقای نخستوزیر هم خواهش داریم که این ۱۵۰ میلیون تومان که میفرمایید خرج شده بیایید در اینجا بگویید ولی قصه، قصه مخالفت با برنامه نیست از جای دیگر شروع شده.

از تاریخ تصویب این قانون ایجاد تاسیسات و کارخانههایی که منافی بهداشت و موجب سلب آسایش مجاورین باشد در شهرها و حومهها ممنوع و آنچه فعلا در شهرها و حومه موجود است صاحبان آنها باید در ظرف ششماه به محل مناسبی در خارج از شهر منتقل نمایند وزارت کشور مامور اجرای این قانون است (اسلامی ـ از آقای ساعد بپرسید) (کشاورز صدر ـ دولت پیش مانع اجرای این قانون شده) این قانون تا کنون اجرا نشده و وجود این کورهها از هرجهت برای بهداشت مردم مضر وزیان آور است حالا بنده عرض میکنم که برای آب تهران که آمدند و دفاع کردند که آب شاه آب پاک است و آب تمیز است در این آب چه کثافت و فضولاتی میریزد همینقدر عرض میکنم که راههای مستراح زندان موقت به آب شاه باز میشود و در همین نزدیکی مجلس یک قناتی است که یک گاراژ مستراحش بآن قنات باز میشود و مردم این جور آبهای آلوده را میخورند (دکتر طبا ـ نظایر زیاد دارد) در شورای بهداشت شهر تهران صحبت از این بود که چرا این قانون اجرا نشدهاست ایرادی که شهر دار میگرفت این بود که میگفت اگر ما بخواهیم این کورهها را ببندیم در حدود دویست، سیصد نفر به یکار میمانند بنده پیش خودم حساب کردم این دویست سیصد نفر را اگر بگذاریم روی این دوازده هزار نفر فرق نخواهد کرد بنده پیشنهاد میکنم که از این فرق نخواهد کرد لذا بنده پیشنهاد میکنم که از این مبلغ یک مبلغی هم بآنها داده بشود که زندگی آنها تامین بشود و کورهها هم بسته شود.

قانون اصلاح ماده ۴۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۲۷ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. دکتر کیان (مخبر کمیسیون بودجه) ـ بطوری که جناب آقای نخستوزیر ببنده فرمودند منظور از این (وغیره) این بودهاست که حتی المقدور از این وجوه درقسمت کشاورزی و راهسازی مصرف شود ولی بعضی مصارف دیگر هم در آنموارد و برای اشتغال به یکارها وجود داشتهاست که یا ناتمام بوده و یا مشغول بودهاند از قبیل سد آستارا (دکتر مصباحزاده ـ این معنی ندارد آقا) که برای اینکه آب دریا تجاوز نکند (یکنفر از نمایندگان ـ این کشاورزی است) نه استفاده کشاورزی صرف نیست برای اینکه آب رودخانهای بشهر تجاوز نکند بایستی به اتمام برسد بهر صورت از این قبیل مسائل اتفاقی هم اگر باشد دلیلی بنظر نمیرسد که دست دولت را در این قسمت ببندید و آن دو موردی که آقای دکتر فرمودند در این قانون صراحت دارد و تصریح شدهاست دلیلی ندارد که این اتفآقات استنثنائی جلویش گرفته شود و بهتر است که پیشنهادتان را مسترد بفرمایید که رای گرفته نشود.

فلان نهر را به بندند، فلان نقطه را نگذارند که آب سرایت بکند و قسمتی از راه را ببرد یا در مغان فرض کنید رود ارس یک دهی از دهات کنار ارس که اسمش حسنی فلو است در آنجا با همین پول ما دستور دادهایم که یک سد سازی فوری بسازند برای اینکه نقشهاش هم قبلا حاضر بود کاربا نقشه بوده اتفآقا در آن نقطه کار با نقشه هم میشود این منافات ندارد اما یک جاههائی هست کاری پیش میآید نقشه هم ندارد یک قدری هم بی نقشه میشود اما آن منظور اصلی را تامین میکند به اینجهت تصور میکنم که نظریات آقایان این است که حتی المقدور با این پول مصارف مفید و اساسی بشود عرض میکنم اگر وسیلهاش باشد حرفی نداریم اگر نشد نمیتوانیم معطل شویم برای این که منظور منظور دیگری است بنده خواستم تمنی بکنم از آقایان که زودتر رای بدهند به این لایحه و تکلیفش معلوم بشود خصوصا چون میبینم که مباحثات ذیل هم پیدا میکند در صورتی که این کار کار خیلی ساده ایست، کار فوری است یقین هم داریم مصرفش مصرف مفید و لازمی است اما اینکه حسابش بکجا داده بشود در این لایحه ذکر شدهاست که به وزارت دارایی داده میشود وزارت دارایی هم مکلف است که مطابق قانون لایحه تفریغ بودجه بدهد در آنموقع است که به عرض مجلس هم میرسد اما هر خرجی که بنا شود صورت حسابش به مجلس را بیاورند و به کمیسیون بیاورند این اوقات مجلس را خیلی اشغال خواهد کرد ویکقدری هم غیر معتاد است به این جهت تقاضا میکنم که این را با کمال سهولت و سادگی که در خود لایحه پیش بینی شدهاست این را بعمل بیاورند که زودتر تمام بشود.

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی، کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر دارایی و معاون آن وزارتخانه لایحه شماره ۵۰۱۳ دولت راجع به اعتبار سه میلیون ریال علی الحساب برای مصارف جاری مجلس سنا را مورد رسیدگی قرار داده پس از مذاکرات مفصل و توجه به این که این مبلغ برای هزینههای جاری و بجای دو دوازدهم مصو ب مجلس میباشد ماده واحده پیشنهادی را به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی مینماید. نایب رئیس ـ آقای فولادوند موافقید؟ نایب رئیس ـ آقای دکتر کاسمی. نایب رئیس ـ وارد دستور شدیم آقایان اجازه خواستهاند آقای ملک مدنی موافقید؟

نایب رئیس ـ رای میگیریم به پیشنهاد آقای دکتر راجی آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب شد. تیمور تاش ـ بیانات آگهی دکتر راجی البته حسب المعمول خیلی متین و پر مغز بود و بنده در اساس امر حرفی ندارم الا این که میخواهم این نکته را به عرض برسانم این پول برای اینکه ضرورتی داشت وجوبی داشت ولازم بود برای جلوگیری از زحمت و چه بسا خطری که ممکن بود پیش بیاید برای یک عمل خاصی پیش بینی شدهاست وتصور میکنم که مجلس شورای ملی بطور کلی آماده قبول این فکر باشد که این پول باید هرچه زودتر به مصرف برسد و البته این مشکلات زیاد است و منکر این مشکلات هم نمیشود شد و حتی المقدور باید رفع مشکلات بشود بنده میخواستم استدعا کنم از این قبیل پیشنهادات ولو مربوط به حل مشکلات باشد چون به این وضع مغایر است و موافقتی ندارد صرفنظر بشود بنابراین استدعا میکنم آقای دکتر راجی اگر ممکن است پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

فقط صبحها که میخواستم راه بیفتم و برم، میپرسید: «عزیز، بازم اینقدر دیر بر میگردی؟ یک روز ما رفتیم به سازمان برنامه تحقیقاتى شد مقدار زیادى پروندههاى مختلف که مسلماً مقادیر هنگفتى از اموال دولت حیف و میل شده بود آنجا تشکیل شد یک دولتى آمد و یک دولتى رفت تمام پروندههایی که آنجا بود بسته شد و گذاشته شد در بایگانى بروید ببینید این پروندهها را بخوانید و ببینید چه حقایقى است چه اشخاصى رفتهاند آنجا چه چیزها گرفتهاند و چقدر اموال ملت حیف و میل شده است در اداراتى که ابواب جمعى دارند اینها را بروید ببینید و مبالغ هنگفتى به دست بیاورید یک چیزى هم میخواستم عرض کنم این محاکم اختصاصى را از بین ببرید محاکم اختصاصى براى قضاى این مملکت بدترین چیزها است دلیل ندارد دیوان کیفر باشد دیوان محاکمات دارایى هم باشد آقا من یک چیزى به شما عرض میکنم الان ۱۳ سال است اهل یک قریهاى که عرض کردم آبکنار با دولت دعوى دارند سر همین اراضى خود دیوان دارایى حکم داده هنوز مواد حکم را نمیدهند به ثبت اسناد که مردم بتوانند سند مالکیتشان را بگیرند گاهى پروندهها پیدا نمىشود گاهى چیز دیگرى است این چه وضعى است چقدر باید دوندگى کرد گاهى باید یک کسى برود پروندهاش را پیدا کنند حکمش چنین شده چنان شده بعد باید ابلاغ بشود دوباره ابلاغ نشده این است که مردم یک قدرى نگرانى دارند یکى هم وضع پروسدورهاى عدلیه است محاکم خیلى طولانى میشود بعضى قوانین خیلى گیجکننده است که حتى قضات را گیج میکند وضع محاکمات را باید ساده کرد باید وقت محاکم را کوتاه کرد حتىالامکان محاکمات را اختصارى کرد که ارباب رجوع که رفتند آنجا دچار یک وقت ششماهه نشوند بعد وکیل دادگسترى بعد از شش ماه بیاید یک چیزى بنویسد که من مریضم برود شش ماه دیگر و وقتى این بدبخت به تمیز برسد که شاید اولادش شاید نوه دارد بنده هم قاضى هستم این مطالب هم هست نگرانى از دادگسترى و جریان محاکمات یکیاش طول محاکمه است دستگاههاى اختصاصى باید از بین برود چرا یک کسى را که به جرم سرقت مسلحانه گرفتهاند باید آنجا محاکمه بشود چه بسیار براى اشخاصی که در گوشه و کنار زوایاى مملکت پرونده ساختهاند و پروندهشان میرود آنجا و هیچ کس نمىتواند آنجا برود.

بدبخت اونم واسهٔ خاطر من نیست که دلسوزی میکنه. فردای آن روز هم که به وزارت اقتصاد رفتم دفتر من غرق گلهائی بود که اشخاص مختلف فرستاده بودند و تلگرافهائی که از سراسر ایران مخابره شده بود. از این رو تصمیم گرفت مکانی در کنار دارالفنون را به طبیبان فرهنگی و طبیبانی که فرنگ رفته اند اختصاص دهد که این طبیبان ضمن تدریس در مدرسه مبارکه بتوانند به درمان بیماران نیز بپردازند. نایب رئیس ـ اجازه بفرمایید ماده ۱۴ قرائت میشود تقاضی میکنم آقایان در نظر بگیرند (به شرح ذیل قرائت شد) ماده ۱۴۵ ـ در لوایح و طرحهای یک فوری بجز دوازدهم بودجه هر اصلاح یا ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات پیشنهاد گردد باید دلایل آن بطور اختصار از طرف پیشنهاد دهنده بیان شود و اگر مخالفی باشد مخالف نیز نظر خود را باختصار اظهار کند و پس از اظهار نظر مخبر کمیسیون یا وزیر و قائم مقام او نسبت بآن اصلاح یا ماده الحاقیه اخذ رای بعمل میآید ودر صورت قابل توجه شدن ضمیمه لایح میگردد.

ضمناً با توجه به اهمیتی که دامپروری در تأمین احتیاجات غذایی کشور حائز است در قطبهای فوقالذکر که شرائط مساعدی برای توسعه دامپروریداشته باشند سرمایه گذاری متمرکز منحصر به بهرهبرداری کشاورزی نبوده و نسبت به ایجاد واحدهای بزرگ دامپروری نیز توسعه و تأکید خواهد شد. ۷۳. در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۱۴، آژانس یک بازرسی از نیروگاه برق هستهای بوشهر انجام داد؛ در آن زمان راکتور برای سوخت گذاری مجدد خاموش بود. امیدوارم که بتوانید براى مردم این مملکت در سایه فعالیت آقایان جوانها یک کارى انجام بشود این بود عرایض مختصرى که بنده داشتم و مطالبى هم آقایان نوشتهاند که دیگر جاى خواندنش نیست.

لاله پارک مجهز به پارکینگ سه طبقه با ظرفیت 1500 خودرویی بوده که برخورداری از این خدمات ویژه، لاله پارک را به یک مجموعه فوقالعاده برای اقامت و تفریح گردشگران تبدیل کرده است. مخبر ـ تصور میکنم توضیحاتی که راجع به پیشنهاد قبلی جنابعالی داده شد رفع اشکال رادر این مورد هم کرده باشند مخصوصا با توجه این که پیشرفت کشاورزی و حفر قنوات یک امری است که برای مدت مدیدی انجام میگیرد پس چیزی نیست که فعلا بشود یک میلیون ریال در ظرف دوماه ۳ ماه در قزوین بمنظور عمران قنوات بدهند چون بنده خودم در امور کشاورزی کم وبیش واردم لازم میدانمم توضیح بدهم که برای عمران قنوات یک برنامه مفصل چندین ساله لازم است و پولی را که برای کار فوری دیگری در نظرگرفته شده نمیتوان صرف اینکار کرد این است که استدعا میکنم این پیشنهاد را هم مقرر بفرمایید که برای موقع دیگر همانطور که فرمودند مورد توجه قرار میدهند موکول کنند.

دکتر مصباحزاده ـ از مذاکراتی که اینجا بعمل آمد تصور میرود که این ۵۰ میلیون ریال بایستی به مصرف کارهای کشاورزی و راهسازی برسد در صورتی که اگر بمتن ماده واحده دقتی بشود یک ((وغیره)) دارد که ممکن است تمام این پولها به مصرف آن ((وغیره)) برسد و بنده این پیشنهاد را دادم که این راهسازی و کشاورزی باشد و غیره حذف شود و از طرفی خواستم عرض کنم در قوانین مخصوصا در قوانین مالی که ما باید خیلی دقت بکنیم در طرح آن یک پولی که ۵۰میلیون ریال ما میدهیم که هر طور دولت خواست خرج کنند یا هرطور برنامه خواست خرج کند آنهم بهر راهی بنده خیال میکنم که ((وغیره)) زیاد باشد (صحیح است) اگر سازمان برنامه تمام این پول را در راه ((وغیره)) خرج کرد ما هیچ ایرادی نمیتوانیم بکنیم این را موافقت بفرمایید که حذف شود.

فقیهزاده ـ چندی پیش قبل از دستور عرایضی کردم راجع به بدبختی قزوین و بلوکات (نمایندگان ـ همه جا بدبختند) قزوین در تمام ادوار هیچ استفادهای نکردهاست است (نمایندگان ـ همه جا اینطور است) از جناب آقای رئیسالوزراء همچنین از آقای مخبر کمیسیون استدعا میکنم که راجع به راهسازی رودبار و الموت چون لایحه اختصاص به راهسازی دارد و همچنین برای راهسازی زهرای قزوین موافقت و اقدام بفرمایند. نایب رئیس ـ طبق نظامنامه راجع به درخواست آقای نخستوزیر باید رای بگیریم، آقایانی که موافق هستنند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش کمیسیون قرائت میشود.

نایب رئیس ـ آقای نبوی موافقید؟ نایب رئیس ـ آقای وزیر راه فرمایشی دارید؟ محمد علی هادی نجف آبادی – آقای سلامتیان عضو شعبه دهم هستند و صبح در شعبه ماکه آ,دند اعتراضاتی داشتند نسبت به آقای فواد کریمی که راجع به آقای قشقائی صحبتهائی کردند و ایشان گفتند که من امروز نسبت بهمه پرونده ها اعتراض خواهم کرد . 3 – 3 – همآهنگی توزیع تأسیسات شهری – نسبت به تدوین ضوابط و مقررات لازم برای ایجاد نظام توسعه و توزیع واحدهای تجارتی و کسب و کاردر سطح شهر طبق اصول شهرسازی اقدام خواهد شد و بر آن اساس به منظور تأمین حداکثر سهولت دسترسی و تقلیل مشکلات ارتباطی کوششخواهد شد واحدهای جدید تجارتی حتیالامکان در اطراف شبکههای ارتباطی به وجود آیند.

به نسبت جرأتی که داشتند یا به نسبت ارثی که برده بودند – یعنی بستگی با صاحب قبر. شورای امنیت همچنین تصمیم می گیرد که همه کشورها میبایست مانع از تامین آموزشهای فنی، منابع و خدمات مالی، رهنمود یا دیگر خدمات و کمکهایی که مرتبط با تامین، فروش، انتقال و تهیه، ساخت، نگهداری و استفاده از چنین تسلیحات و مواد مرتبط با آنها به ایران از طریق اتباع خود یا از طریق خاک خود شوند؛ شورای امنیت در این راستا از همه کشورها میخواهد تا هوشیاری و محدودیتها بر تأمین، فروش، انتقال، تهیه، ساخت و استفاده از همه تسلیحات فوقالذکر و مواد مرتبط با آنها را به اجرا درآورند.

دیدگاهتان را بنویسید