داستان های زنان/شوهر آمريکايی – ویکینبشته

به پیروی از دستور کلی شاهنشاه که “صنایع سنگین باید متعلق به جامعه باشد و به وسیله دولت که نماینده جامعهاست اداره شود” سازمان نوسازی وگسترش صنایع به وجود آمد تا اداره قسمتی از صنایع عظیم و بنیادی را ضمن تشویق و هدایت خصوصی و اشاعه و ترویج فنون مدیریت عهدهدار شودایفای چنین نقشی موجب شد که در طول برنامه چهارم، صنایع بنیادی که در اواخر برنامه سوم طرحریزی شده بود یکی پس از دیگری تحقق یابدساختمان و نصب ماشین آلات کارخانههای ماشینسازی تبریز و اراک و همچنین آلومینیومسازی اکنون به سرعت رو به کمال میرود و تولیدات این سهواحد اساسی تا اوایل سال آینده به بازار خواهد آمد.

کارخانه تراکتورسازی تبریز هم در سال پیش حدود ۳ هزار دستگاه تراکتور تولید کرد علاوه بر اینساختمان کارخانه ذوب آهن به سرعت ادامه یافت به طوری که مرحله آزمایشی آن بزودی شروع خواهد شد همچنین در نیمه دوم سال قبل واحدپتروشیمی شاهپور رسماً افتتاح شد و بر کوششهایی که در این زمینه در شیراز و آبادان و خارک از آن بیش آغاز شده بود مزید گردید و در نتیجه تولیداتشیمیایی و پتروشیمی مملکت به میزان قابل توجهی افزایش یافت. متوسط رشد ارزش افزوده صنایع در سال به حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد فزونی گرفته و افزایش بهرهوری سرانه در این رشته در هر سال به بیش از ۵ درصدرسیده و موجبات انتقال از مرحلهای که صنایع مونتاژ و صنایع سبک مصرفی جایگزین واردات با بهرهوری محدود بر اقتصاد ایران حاکم بود به مرحلهصنایع تولید کالاهای واسطهای و سرمایهای با امکان صدور به خارج و متکی بر حداکثر ارزش افزوده داخلی فراهم آمدهاست.

هدف برنامه بیمههای اجتماعی در برنامه چهارم عمرانی افزایش بیمهشدگان اصلی سازمان بیمههای اجتماعی از حدود ۵۴۰ هزار نفر به یک میلیون نفربود. یا بهرهبرداری از این پایه صنعتی گسترده و نیرومند، میتوان در برنامه عمرانی پنجم به ساخت کالاهای سرمایهای و صدورآن کالاها اولویت داد. تا آن که اصل دوم انقلاب، کلیه جنگلها و مراتع و بیشهزارهای طبیعی و اراضی جنگلی کشور را جزو اموالعمومی ساخت و اداره آنها را بر عهده دولت محول نمود. اداره کل دفاع آفات نباتی. در اداره تمام وقت شریف، پشت میز قهوهای رنگ پریده، در اطاق بالاخانهٔ ادارهٔ مالیه میگذشت.

بعلاوه در سال ۱۳۴۷ آموزشگاه عالی ماهی و صنایع شیلات در شاهی شروع به کار کرد و چون تربیت کادر کارگری و سرکارگری الزامآور بود، آموزشگاه جنگلبانی چالوس بهآموزش بیش از ۴۰۰ نفر کارگر برای بهرهبرداری صنعتی جنگل پرداخت و در نظر است که در آغاز حدود ۱۶۰۰ نفر کارگران و سرکارگران مورد نیازکارخانجات مجتمع چوب را تأمین کند و بعد به آموزش کادر برای بخش دولتی و خصوصی ادامه دهد. در مورد جنگل کاری مصنوعی باید از کشت بیش از ۷۵ میلیون اصله نهال در مساحتی بالغ بر ۱۱۱۱۷ هکتار واقع در مناطق مختلف کشور یاد کرد کهعلاوه بر ایجاد فضاهای سبز و پارکهای مفرح، به تدارک چوبهای صنعتی یاری کرده و میکند.

چند روز بعد از آن هم بمناسبت فکر میکنم عید غدیر یا چیزی شبیه این، سلام خاصی بود که سلام کوچکتر و محدودتری بود و در آن فقط هیئت وزیران و روسای مجلسها و چند گروه محدود دیگر شرکت میکردند ولی اعلیحضرت اجازه دادند که تمام هیئتی که به مسکو برای این مذاکرهها رفته بودند در آن روز حضورشان شرفیاب بشوند و با گزارشی هم که درباره کار یکایک آنها داده بودند از آنها سئوالات بموردی کردند که مورد تعجب آنها قرار گرفته بود.

ارزشیابی این طرح پایه و اساس کار تعلیمات ابتدایی در نقاط صنعتی قرار خواهد گرفت و برای آینده در روشهای تعلیم و تربیت و سوادآموزی تأثیر بهسزایی خواهد نمود به موازات فعالیتهای سپاه دانش و پیکار با بیسوادی تعلیمات اجباری در ۲۵ منطقه از کشور در سال جاری اعلام گردید. تأمین تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای مرتعداری به تازگی شروع به کار کردهاست. درباره جنگلداری و بهرهبرداری صنعتی از جنگلها باید اشاره کنم که بر اثر اجرای طرحهایی که صنایع مجتمع چوب را پایهگذاری میکند امکان استفادهصحیح و بهنگام از جنگلهای کشور و ممانعت از خروج بیرویه چوب به خارج و همچنین ورود غیر معقول و روز افزون کالاهای از چوب ساخته بهوجود آمد.

استقرار پالایشگاه تهران – توسعه و نوسازی پالایشگاه کرمانشاه – آغاز طرح پالایشگاه فارس (شیراز) و پیریزی طرح مشابه در چند نقطه دیگرکشور از جمله اقدامات قابل ذکر چند سال اخیر است که علاوه بر فعالیتهای مشترک پالایش نفت در خارج سرحدات کشور (نظیر هندوستان وآفریقای جنوبی) صورت گرفتهاست. نیت و شخصیت آقای دکتر مصدق تاکنون بقدر کافی مورد سنجش و موشکافی دوست و دشمن قرارگرفته و آنچه از یک سیاستمدار پاکدامن ساختهاست از ایشان بمنصه ظهور و عمل رسیدهاست ولی باید در نظرداشت هر چه فداکاری و تحمل و سکوت یک ملت در برابر ناملایمات بیشترشود وظیفه و مسولیت زمامدارانش افزونتر و سنگینترمی گردد و آنچه بنده بیاد دارم کمتردولتی نظیر دولت آقای دکتر مصدق متکی به نیرو و حمایت ملت بوده و بندرت طبقات مردم نسبت به مسائل اجتماعی و کشورداری مانند امروز علاقه و کنجکاوی مراقبت بخرج دادهاند.

کشاورز صدر ـ بنده به عنوان موافق مخالفت میکنم مقدمه خواستم استدعا کنم و یک پیشنهادی بکنم به جناب آقای رئیس و آن این است که دو نفر از آقایان منشیانی که ثبت نام میکنند اینطرف نشستهاند در حالی که ما آنطرف نشستهایم و اگر اجازه هم بخواهیم ما را نمیبینند بنابراین بنده پیشنهاد میکنم یکنفر از اقایان اینطرف بنشینند که یکی اینطرف راثبت کند و یکنفر آنطرف را که محتاج به این عرایض نشویم. بنده پیشنهاد میکنم که از اعتبار ۵۰ میلیون ریال سازمان برنامه ۵۰۰ هزار تومان عجالتا به مصرف راهسازی رودبار و الموت و پانصد هزار تومان به مصرف راه بلوک زهرای قزوین نماید.

بههمین مناسبت برای وصول به این مقصود، اجرای قانون از طریق عقد پیمان دستهجمعی مقرر گشته و در قانون تکمیلی قانون سهیم کردن کارگران بهوزارت کار و امور اجتماعی اختیارات لازم تفویض شده تا در مواردی که پیمانهای منعقده از لحاظ تأمین منافع کافی برای کارگران قابل قبول نباشد آن رارد کند و طرق مناسبی را برای برقراری روابط معقولتر میان کارگر و کارفرما پیشنهاد نماید. وزارت کاربا اینکه دررفع تشنجات وجلوگیری ازاعتصابات نهایت مراقبت وجدیت رابعمل میآورد وهراعتصاب وغائلهای را دراسرع وقت خاتمه میداد معهذادرهفته مواجه با چند اعتصاب جدیدمیگردید مهم ترین آنها اعتصاب کارگران سیلوی تهران وسمنان وهمدان وکاشان واعتصابات وتشنجات حادثه درچاپخانهها دوزندگیها درودگریها کارگاه شرکت ملی نفت درتهران کارخانه ریسندگی ری بنگاه راه آهن بشمارآورد اجرای لوایح قانونی اخیردررفع وختم این قبیل اعتصابات وتشنجات بسیار موثرقرارگرفت.

نخستین موزه در تهران کاخ گلستان به عنوان موزه ملی ایران حاصل همین سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ بود. برنامه چهارم صنعتی مرحله نخستین از یک برنامه دراز مدت در مورد صنعتی کردن اساسی کشور است که غایت آن بینیاز کردن نسبی مملکت از ورودکالاهای مصرفی از خارج و تهیه قسمتی از کالاهای سرمایهای و واسطهای در داخل و تنوع بخشیدن روز افزون به صادرات و در نتیجه کاهش وابستگیاقتصاد کشور به درآمد نفت میباشد.

0 دیدگاه دربارهٔ «داستان های زنان/شوهر آمريکايی – ویکینبشته;

دیدگاهتان را بنویسید