دوره اشکانی و فرمانروایی پارتیان و سکه های اشکانیان

باوجوداینکه محیطزیست آذربایجان شرقی در موضوع مرگ ماهیها قصوری را از طرف کشور همسایه نمیبیند اما بر این نکته اذعان دارد که موضوع آلودگی ارس واقعیتی غیرقابلانکار است و بیشترین آلودگی این رودخانه ناشی از منابع آلودهکننده ارمنستان در منطقه آذربایجان شرقی است. قرن هاست که جنگل های انبوه در حاشیه جنوبی رودخانه پرپیچ و اخم ارس جا خوش کرده اند؛ منطقه جنگلی «قره داغ» یا ارسباران که معمولا آن را بخشی از جنگل های باستانی هیرکانی طبقه بندی می کنند. ابوالمغیث عبدالله بن احمد بن ابی طاهر مشهور به حسین بن منصور حلاج (کنیه: ابوالمغیث) صوفی، شاعر و عارف ایرانی قرن سوم هجری بود.

تقریباً مجموعه ای از آثار او در سال ۱۲۹۹هجری قمری در مطبعهٔ صفدری در بمبئی به اهتمام ملا نور دین بن جیواو به دستور مختار شاه کشمیری و ملا عبدالحکیم مرغینانی نوشته شدهاست. ابوسعید در روز پنجشنبه (شب آدینه) چهارم شعبان ۴۴۰ قمری در میهنه وفات یافت. ابوسعید فضلالله بن احمد بن محمد بن ابراهیم میهنی (ابوسعید فضلالله بن ابوالخیر احمد) مشهور به شیخ ابوسعید ابوالخیر (۳۵۷ – ۴۴۰ قمری) عارف و شاعر نامدار ایرانیتبار قرن چهارم و پنجم است.

شاعر پارسیسرای سبک هندی در اواخر قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم هجری است. افزون بر این، ثبوت نتیجه متوقف بر کلیت کبراست و کلیت کبرا بر صدق اکبر بر اصغر متوقف است؛ زیرا اصغر از جمله افراد اکبر است. جمله معروف «انا الحق» (من حقیقت هستم) که در ادبیات فارسی بارها تکرار شدهاست، از حلاج است. قابل ذکر است که مطابق ادعای رابندرابنداس خوشگو، مؤلف کتاب «سفینهٔ خوشگو، طبع پتنه، بهار» کلیات بیدل در هنگام حیات خودش نیز تدوین شده بود و تعداد اشعار او را قید نموده که نظمً و نثرً آثار بیدل را نود و نه هزار بیت میداند و از آن جمله تعداد غزلیات را پنجاه و چند هزار درج کردهاست.

برخی این مسئله را نشانهای از ادعای خدایی کردن حلاج میدانند؛ حال آنکه عدهای دیگر بر این باورند خدا از طریق حلاج سخن گفتهاست. ابیات غزل وی استقلال معنایی دارند و در یک غزل از چندین موضوع سخن گفتهاست. اما چاپ نسخهٔ مذکور، که در ترتیب و تدوین آن جمعی از دانشمندان افغانستان اهتمام ورزیده بودند، نزدیک به پایان ردیف دال رسیده بود که نائبالسلطنه جهان را وداع نمود و دیوان غزل بیدل ناتمام ماند. او شاعر پارسیگوی است که از ترکان جغتایی برلاس یا ارلاس بدخشان افغانستان بود؛ وی بیشتر عمر خود را در شاه جهانآباد دهلی زندگی کرد و آثار منظوم و منثور خود را ایجاد کرد.

در ضمن سایر جنبشهای علمی و ادبی که توأم با نهضتهای اجتماعی در سالهای چهل هجری شمسی پدید آمد، تصمیم گرفته شد تا کلیات بیدل در چاپخانه معارف افغانستان چاپ شود. در این سفرها بزرگان علمی و شرعی نیشابور با او به مخالفت برخاستند، اما چندی نگذشت که مخالفتها به موافقت بدل شد و مخالفان وی تسلیم شدند. برای وی کنیههای دیگری نیز چون «ابو عماره»، «ابو محمد» و «ابو مسعود» نیز آوردهاند. گذشته ازآن چون نوشتن کتاب در متن و حاشیه صورت گرفته بود، برای خواننده خستهکننده بود. عرش نیز در ابیات گذشته از تعابیر قرآنی است و نماد سلطنت و استیلای قدرت خداوند بر جهان و جهانیان است.

بتازگی جوابی از ایشان رسیده است که سواد آن برای استحضار آن سفارت محترمه لفاً ارسال میشود راجع به حدود هشتادان که میگویند از طرف افاغنه تجاوزی شده است، راپرت جامعی بعد ارسال میشود. گویند ابوسعید ابوالخیر به شیخ الرئیس نوشت: مبادا بر مباحث معقول اعتماد کنی؛ زیرا بدیهیترین استدلال شکل اول است، در حالی که شکل اول دوری است. شیخ الرئیس در پاسخ گفت: کلیت کبرا موقوف بر اندراج اصغر است به اجمال، و مقصود از نتیجه حصول نتیجه است به تفصیل.

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان گفت: بخش عمدهای از سدهایی که در ایران ایجاد شده با وجود آنکه بارها اثرات نامطلوب زیست محیطی آنها گوشزد شده تحت تأثیر سود بالایی که در پروژههای عمرانی سدسازی وجود داشته نادیده گرفته شده است. وطن فدا با اشاره به موضوع حقابه ایران که به تبع آن سال نرمال، ۸۲۰ میلیون متر مکعب است و باید به صورت جدول ماهانه در اختیار طرف ایرانی قرار گیرد، گفت: در انتهای مسیر رودخانه، بند کمال خان، بند تنظیمی است که در فرودین ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده است. سیستم ایمنی بزرگسالان نسبت به بچهها قویتر است.

تنها نسخهٔ چاپخانه صفدری نسبت به تمام نسخههای چاپشده کامل تر بود، اما این نسخه نیز تمام آثار منظوم و منثور بیدل را در برنداشت و سرشار از خطاهای املایی بود. مثنوی عرفان هم از آثار اوست که به زبان فارسی نوشته شدهاست. برای شناخت و درک بیشتر حقایق حسین حلاج میتوانید به تذکره اولیاء نوشته عطار نیشابوری مراجعه کنید. اهل فارس او را ابوعبدالله الزاهد، اهل خراسان ابوالمهر، اهل خوزستان حلاج الاسرار، در بغداد مصطلم، در بصره مخبر. وقتی نام استان فارس به میان می آید، همه یاد شهر زیبای شیراز و بناها و محوطه های تاریخی بی شمار این استان می افتیم.

ساحل شهر ادرمیت یکی از بهترین سواحل برای شنا کردن در وان محسوب میشود. در چاپ این دیوان، توجه دکتر میر نجم الدین انصاری، سعی استاد عبدالحق بیتاب، همکاری سید محمد داود حسینی به خصوص اهتمام و کوشش شبانهروزی شاعر و محقق خال محمد خسته قابل یادآوری است. کلیم را به سبب مضامین ابداعی بیشماری که در اشعار خویش به کار گرفته، خلّاقالمعانی ثانی لقب دادهاند؛ چرا که خلّاقالمعانی اول، کمالالدین اسماعیل است. ق» در دهلی سکنی گزید، و نزد آصف جاه اول، (نظام حیدرآباد) دکن منزلت بلند داشت.

ق» در دهلی زندگی را بدرود گفت و در صحن خانهاش، در جایی که خودش وصیت کرده بود، دفن گردید. مجموع آثار این سخنپرداز و متفکر، به اهتمام و دقتی که شایستهٔ آن بود، تا سال ۱۳۴۱ شمسی انجام نشده بود. در آثار بیدل، افکار عرفانی با مضامین پیچیده، استعارات، و کنایات بههم آمیخته، و خیالپردازی و ابداع مضامین تازه با دقت و موشکافی زیادی همراه گردیدهاست. وی در خصوص مطالعات بررسی جاده میان گذر اظهار کرد: نتیجه نهایی این مطالعات حاصل و به وزارت راه ابلاغ شده، اما ستاد احیای دریاچه ارومیه معتقد است یاید با دقت بررسی شود.

دیدگاهتان را بنویسید