قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد – ویکینبشته

لازم به ذکر است که این شهر قدمت بسیار زیادی دارد تا آنجا که در شاهنامه نیز نامی از کرج برده شده است. لازم به ذکر است در دیگر نظریه ها واژه کاوک و یا کاواک به معنی یک جای میان تهی می باشد و به دلیل اینکه کرج در میان کوه های زیادی قرار گرفته است نام آن را کرج نامیده اند. این سازه امروز به ارتفاع 28 متر ارتفاع دارد و هنوز هم به عنوان بخشی از فضایی برای برگزاری نماز جمعه مورد استفاده قرار می گیرد.

خلخالی – دستور بفرمائید پرونده هائی را که قرار شده است به کمیسیون ارجاع کنند در اسرع وقت به کمیسیون ارجاع شود . در ارتش ایران ما افسران صالح خیلى داریم که تحصیلات بسیار عالى از ممالک خارجى دارند از اینها استفاده بکنید از جوانها استفاده بکنید چه عیبشان است (نریمان – آدمکشى بلد نیستند) بله آدمکشى بلد نیستند بنده عرضم این بود که نمىخواهیم در ارتش ما مستشاران خارجى و به خصوص آمریکایى وجود داشته باشد بنده البته به عنوان تذکر یک قسمتهایى داشتم که میخواستم عرض بکنم یکى این موضوع بود و دیگرى موضوع بهرهبردارى از معادن نفت شرکت نفت سازمان یک زحمتى کشیده و الحق مهندسینشان در این هواى گرم خیلى جانفشانى کردند البته باید از آنها قدردانى بشود نفتى پیدا شد که موجب کمال مسرت ملت ایران است و حوایج نفت داخلى ایران را هم تأمین میکند ولى من میخواستم یادآور شوم ما باید سعى کنیم که کلیه منابع زیرزمینى ما مخصوصاً نفت استخراج شود و محلى هم براى خروج داشته باشد از لحاظ خارج شدن نفت دو قسمت در مملکت ما میتوانند نفت استخراج بکنند و به خارج هم بفرستند در درجه اول نفت بلوچستان است باید توجه بفرمایید که این شرکت سهامى نفت ایران در درجه اول توجهى به نفت بلوچستان داشته باشد که بلکه به توجه خداوند بتوانند در آنجا منابع نفت عظیمى که هست استخراج کنند که آن تورنبرگ معروف مدتها به عنوان تاجر فرشفروش در آن سرزمین مطالعاتى داشت اگر یادتان باشد در دوره ۱۴ وقتى که موضوع نفت مطرح شد یک مرتبه یک دفعه سر و کله این آقاى تاجر در تهران پیدا شد به عنوان مستشار شرکتهاى آمریکایى که به تهران آمده بودند براى مذاکره نفت پس مسلم و محقق اگر جریاناتى در بلوچستان پیدا مىشد صرفاً براى خاطر نفت بوده و این آقا هم که براى نفت آمد این آقاى پروفسور هم گویا مطالعاتى کردهاند و عکسبردارىهایى کردهاند و بالاخره پرونده نفت بلوچستان به حال تکمیل روى میز شرکت سهامى موجود است و آن طورى که بنده تحقیقات کردهام از آقاى ریگى معلوم شده که نقاط نفتخیز به سواحل دریاى عمان فوقالعاده نزدیک است وقتى این نفت استخراج بشود هر کمپانى که در دنیا بخواهد نفت ببرد نفت خام یا نفت تصفیه شده خودش مىآید و میبرد شاید بشود لولهکشى ساحل هم بکنند بنده میخواستم بگویم که باید توجه داشته باشید که ما یک نیروى دریایى بسیار مرتب و عظیمى در دریاى عمان و خلیج فارس داشته باشیم باید متذکر باشید که ما باید سیادت سیصد ساله گذشتهمان را در خلیج فارس دوباره برقرار کنیم نگذارید دیگر داستانهاى شیخنشینهاى خلیج فارس به دست عمال انگلیس تکرار شود و در دهانههاى خلیج فارس براى ما یک محلهاى اختناقى ایجاد بکنند ما باید خلیج فارس و سیادتش را و بحر عمان و سیادتش را از طریق یک نیروى دریایى عظیم به دست داشته باشیم و دیگر دوباره بهانه نکنند و کشتیهاى جنگیشان را به آبهاى ساحلى رودخانه دولت همجوار و پوشالى عراق بیاورند و ما را تهدید بکنند.

امامی اهری – اضافه شدن احتیاجات نقض غرض میشوداین کلمه احتیاجات بکلی خلاف مصلحت است امروز جنابعالی هستیدفرداهمه اش صرف مرکزمی شود. برای اینکه منفعتش این است وقتی من رفتم بصره دیدم بصره اتوبوسرانی فردی ندارد چون مردم نمیتوانستند اداره بکنند شهرداری کرده بقدری این اتوبوسرانی مرتب است که اصلا آدم حسدمی برد که درشهربصره یک اتوبوسرانی مرتیب ومنظمی باشدولی درشهر تهران نباشد دراین شهرروزی نیست که آدم زیرماشین نرودپلیس زیرماشین نروداتوبوس فلان کاررانکرده باشداینها تمام شهربانی راخراب کردهاند یکی ازعلل خرابی شهربانی همین اتوبوسرانی انفرادی است (صحیح است) یک جملهای من ازکتاب هیتلریادم است راجع به کلیمیها که طورمثل میگویم (پورسرتیپ – فاشیست بود) به من مربوط نیست که چه بود که راست گفته یادروغ گفته میگویدیکی ازمعایب کلیمیها این است که ادارات را خراب میکنند برای اینکه کلیمیها رشوه میدهند برای اینکه کارشان درست بشودهم میروند توی ادارات آدم پیدا میکنند رشوه میدهند برای اینکه کارشان پیش برود (ناصر ذوالفقاری – همین جاهم اینکارهارامیکنند) ونتیجه اش خراب شدن ادارات است یکی ازخرابیها ی اداره رانندگی که شمافرمودیدعلتش این اتوبوسرانیها است برای اینکه اشخاص مقتدراشخاص متنفذ اتوبوس دارند واینها اعمال نفوذمیکنند پول خرج میکنند واداره راهنمایی نمیتواند نظم رابرقرار کندماکه مال پشت کوه قاف نیستیم مال همین کشوریم میدانیم وقتیکه منافع متنفذین وسرمایه داران درکارباشد محال است قانون اجراشودمن خودم بافوریت هرقانونی مخالفم جزبافوریت این (صحیح است) برای اینکه درزمان رضاشاه پهلوی درزمان سرپاس مختار خواستنداین کاررابکنند نتوانستندبرای اینکه متنفذین مالکین اتوبوسهاهستند مقتدرین مالکین اتوبوسها هستندواگربافوریت این کاررانکنیم اعمال نفوذمیکنند واین قانون این نقشه را بهم میزنند (صحیح است) یعنی هرچه زودترباید بشودمطالعه برای چیست برای اینکه مابفهمیم بیست سال است داریم مطالعه میکنیم اگر۲۰ سال نباشد۱۵ سال است تمام مردم مطالعه کردند وفهمیدند که بایدشرکت باشد واتوبوسرانی انفرادی ممنوع باشد من برای بیان همین عرایض این پیشنهاد رادادم این راهم تذکرمیدهم که شرعاهم این عمل مجازاست درشرع اسلام اگرحیات فرد باحیات جامعه اصطکاک پیداکرد حیات فردباید فدای حیات جامعه شوددرقانون وفلسفه واخلاق هم همینطوراست پس من استدعامیکنم که آقایان همین امروز این کارراتمام بکنید.

دکتر ملکی (مخبرکمیسیون بودجه)- آقای پورسرتیپ گمان میکنم که ماده واحده راکاملا مطالعه نفرمودهاند برای اینکه وقتی درکمیسیون مطرح شدآقایان پیشنهاداتی دادند که این بودجه اضافی به نسبت جمعیت بین مرکزوشهرستانها تقسیم شود (پورسرتیپ – عشایررامتاسفانه جزآنهامحاسبه نمیکنند) وعشایروطن پرست ترین افراد این کشورند واین قانون هم بایددرباره آنها اجرابشود بنده یک پیشنهادی راجع به شرکتهای تعاونی درواحدهای کشاورزی دادم واگرآن پیشنهاد در کمیسیون ومجلس شورای ملی تصویب بشودفکرمیکنم که درقسمت فرهنگ هم یک قدمهای موثروبزرگی برداشته خواهدشد (صحیح است) برای اینکه واحدهای کشاورزی ماباتشکیلاتی که الان وزارت فرهنگ برای دبستانها ودبیرستانها میدهد یک بودجه خیلی بزرگی لازم دارد تا اینکه درتمام کشور تعلیمات اجباری عمومی عملی شودواگراین واحدهای کشاورزی تشکیل بشود که مرکب از ۳۰ یا ۴۰ یا ۴۵ ده باشدالبته دراین دهستانهایکعدهای ازاشخاص معممی هستند که سالها در آنجا تدریس و تعلیم میکردند وخواندن ونوشتن راباهل دهات یادمیدادند بعقیده بنده وزارت فرهنگ (استدعامیکنم جناب آقای وزیرفرهنگ توجه بفرمایید) وزارت فرهنگ میتوانداز وجوداین اشخاص استفاده کند برای اینکه اگر به آنهاماهی بیست تومان وزارت فرهنگ بدهدحاضرخواهندشدیک کلاس درده تشکیل بدهند وکودکان ده وحتی بزرگسالان ده راخوانده ونوشتن بیاموزند ممکن است این جابیایید وبگوییداینها تعلیم وتربیت جدیدرانمیدانند بنده عقیدهام این است که اگر چنین کاری بشود برای رفع این نقص باید درایام تعطیل تابستانی کلاسهای مخصوصی دراستانهاوشهرستانها تشکیل بشود که این معلمین درآن کلاسها شرکت بکنند و طرز تعلیم و تربیت و استفاده از متد جدید را یاد بگیرند آنوقت تعلیمات عمومی بایک بودجه نازلی درتمام کشور عملی خواهدشد این است که استدعامی کنم از آقای پورسرتیپ هم مخالفت خودشان راپس بگیرند.

له وعلیه قضیه خیلی است اینطوریکه آقای فرامرزی فرمودند که خیلی ازتلفات بواسطه نبودن یک شرکت منظم درشهرتهران واردمیشود ولی این تبلیغات راهم درسایرجاها هم مادیدیدم آقای وزیرخارجه حضور داشتند میدانند در شهر هامبورگ همه هفته تلفات شهررا اعلام میکنند درسرچهارراهها آنجاییکه افراد زیراتومبیل میروند یک صلیب میگذارند مینویسندروی یک پارچه سیاه یعنی امروزاینجایکنفر زیرماشین رفته مرده توجه کنیدوآنوقت آمارتلفات را میدهند آمار تلفات شهرهامبورگ دریکهفته ۳۷۰ نفربوده درتمام شهرهاتلفات هست ولی بی نظمی وبی ترتیبی نیست این بی نظمی وبی ترتیبی همانطورکه آقای فرامرزی فرمودند برای داشتن اتوبوس افرادموثرشهربانی ویا افرادموثری هستند که پلیس زورش به آنهانمیرسد (صحیح است) ولی درعین حال ازیکطرف انسان نگاه میکند یک اتوبوس مال شش نفراست یعنی هریکنفریک دانگ ازیک اتوبوس را دارداین اتوبوس چندسال است کارکرده فرسوده شده ودرعین حال هریک نفرکه یکدانگ از این اتوبوس رادارند ۲۰ نفر۳۰ نفربایدازاین اتوبوس نان بخورند که جمعادرحدودبیست هزارسی هزار نفرازاین اتوبوسهای مندرس که درتهران هست دارندنان میخورند تمام نگرانی بنده ازاینجا است که نان این اشخاص قطع شود و یکنفر مدیرکل و یک اتومبیل کادیلاک برای آقای مدیر کل وچندتارئیس دفتر پنجاه تاماشین نویس این اشخاص باین شرکت تحمیل بشوندبطوریکه آن اشخاص بدبخت وبیچاره که یک اتوبوس مندرس ویافرسوده دارندتمام یک دانگ رابایدبدهد و یک چیزی هم آخرکاربدهکاربشودتوجه بکنید که اشخاص سرمایه داربزرگ نتوانند سهام بزرگ این شرکت رابدست بیاورند یعنی محدود بکنیدبگویید تاپنجاه هزارتومان کسی نمیتواند بیشترسهم داشته باشدتاده هزارتومان بیشترکسی نمیتواند سهم داشته باشد تا فلان مبلغ بشترنمیتواندداشته باشد سهام هم بایدبا اسم باشد تا اشخاصی که درخارج هستند پولهای بی حسابی هم دارندنتوانند سهام بی نام این شرکت را بتصرف دربیاورند ومونوپل خودشان بکنند بنده این عرایضی را که عرض میکنم هیچ نظری ندارم فقط نظرم متوجه کمیسیون کشوروشخص وزیرکشوراست که رعایت جوانب واطراف این موضوع رابکنند وطوری بشود که نه سیخ بسوزد نه کباب نه مردم بدون جهت جانشان تلف بشودونه اینکه نان یک دسته ازبین برود (صحیح است) باتوجه باین موضوع خواهش میکنم که کمیسیون مربوطه مجال داشته باشد درسه روز این قانون را با آن طریقی که آقای دکتر مصدق هم راجع بلوایحشان درنظرمیگریند که بسیارپسندیده وقابل توجهاست ایشان لوایحی که دارند اعلام میکنند میگویندمردم نظرشان را نسبت باین لوایح بگویندوقتی که نظرمردم را گرفتند بازیک تجدیدنظری درقانون میکنند ونتیجه را اعلام مینمایند اینهم همینطور بایدبشود بدوفوریتش هم اگرمیخواهیدرای بدهید بدهیدولی برای رای نهایی لایحه که بمجلس میآیدیک کاری کنید که اقلاچهارپنج روزاین کمیسیون کشورفرجه داشته باشد واعلام کند که هرکسی نظری راجع به بهبودوضع اتوبوسرانی وبرای بهبودزندگی صاحبان آنها درنظردارد باین کمیسیون بدهد پس از این که این نظرراگرفتند اگرواردبودقبول کنندواگرواردنبودبرگردد (شمس قناتآبادی – آقای مکی اگردوفورتیش تصویب بشودبکمیسیون نمیرود) پس اگرنمیرود برای فوریت سومش باشد (دکتر معظمی – فوریت سوم نمیخواهد) برای طرحش در مجلس ده روز وقت بدهند یک هفته وقت بدهند.

ملک مدنی – متاسفانه روزی که این لایحه رادرکمیسیون بودجه تهیه کردیم وآنجارای دادیم جناب اقای دکتر آذروزیرفرهنگ کارداشتند آقای معاون آقای دکتر نصیری حاضرشدند اگرایشان درآن جلسه کمیسیون حضور داشتند آن فرمایش رانمی فرمودند ما اینجاحکومت اکثریت هستیم مانمی توانیم جمعیت رادرنظرنگیریم وبگوییم حکومت اقلیت برقراراست مجلس شورای ملی تمام کارهایش روی اقلیت واکثریت است (امامی اهری – پول را کی میدهد) اجازه بفرماییداین موضوع خیلی بحث شده درکمیسیون آقای دکتر نصیری پافشاری کردند ولی اکثریت قریب به اتفاق کمیسیون این نظرراتاییدکردوهم استدلالشان موجه بود (صحیح است) مادراین مقام هستیم که تعلیمات عمومی واجباری راتوسعه بدهیم وعمل کنیم این هدف ماست واگریک نقطهای که جمعیت دارد ولی هنوزتوفیق پیدانکرده که عرض وتقاضای خودش را بگیرد نبایدمحروم بماند شان وزارت فرهنگ این است ه آنجاییکه مردم به فرهنگ توجه ندارند آنهارامهیا وآماده کندبرای چه چیزوزارت فرهنگ اصلا تشکیل شد؟

نسبت بیک جا بیشترخرج شود وجای دیگرکمترمثلا درتشکیلات ارتشی دولت ممکن است دریکجا ویک سرحدزیادتر خرج بکند ودریک جاهایی که احتیاج نداردکمتر دریک شهربزرگی ک جمعیت زیاددارد ممکن است تشکیلات ارتشی نباشد ولی فرهنگ اینطورنیست فرهنگ مال جمعیت است هرجاجمعیت بیشتراست فرهنگ بایدوسیعتر باشد (صحیح است) پول فرهنگ را مردم میدهندوقتی جمعیت زیادتربود پول بیشتر میدهدوحق دارند تقاضاکنندجناب آقای ناظرزاده فرمودند ممکن است درجایی که جمعیت کم باشد ولی دانش آموززیاد باشدبنده نمیتوانم این راتشخیص بدهم یک جایی که جمعیتش زیادتراست داوطلب تحصیلش هم مسلمازیادتراست (ناظرزاده – من ازایرادشماتعجب میکنم) (فرامرزی – ممکن است که سکنه جایی بیشترعلاقه داشته باشند) بنابراین ازهرحیث بعدالت نزدیکتراست که هرچه جمعیت بیشتراست آنجابیشترداده شود اماراجع به پیشنهاد آقای معتمددماوندی من معتقدم که این پیشنهاد دست دولت را میبندد اگر دولت یک چیز ضروری یک خرج لازمی داشت درمرکز شهرستان مطابق پیشنهاد ایشان خرج را باید ببرددردهات واین صحیح نیست نظردولت هم بایستی تامین گردد و من قطع دارم دروزارت فرهنگ باین موضوع توجه خواهند کرد و برای اینکه لایحه زودتر تصویب شود من ازایشان تقاضامیکنم که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

نبوی – درضمن یک لایحه که برای امرمعینی ازطرف دولت تقدیم شدهاست نمیشود که تمام نقائص مملکت را رفع کردوضع مملکت ماطوری است که حتماهرسال بایستی یک مبلغی اضافه بربودجه سال پیش بفرهنگ دادبرای اینکه نه تنهاکارهای فرهنگ بانتهایش نرسیده بلکه هنوزدرمراحل مقدماتی است ماباید حتما تعلیمات اجباری رادر مملکت اجراکنیم وکاری کنیم که تمام سکنه مملکت باسوادشوند برای اجرای این منظور چون پول زیادی نداریم که بدهیم وسایروسایل کار ازقبیل آموزگار وغیره طوری نیست که بشودفعتا این کارراکرد ناچاربایدهرسال یک مبلغی بربودجه وزارت فرهنگ بیفراییم این کاراز بعدازشهریور تابحال هرسال شده با اینکه اوضاع مملکت نابسمان بود ومرتب نبود با اینحال باز دولتهاومجلس کوشش کردند وهرسال یک مبلغی به بودجه فرهنگ افزودند ودرولایات تا آنجاکه میسربود مدارس تاسیس شد ولی امسال دولت نتوانست بودجه رابقدری که احتیاج داشت تنظیم کندودرموقع خودبدهد ناچارالان این را آوردهاند حال بایستی کاری کرد که منظور مردم ومنظوردولت تامین شود بعضی ازبودجههای مملکتی ومخارج دولتی است که آنهاراممکن است تبعیض کرد.

و لازم دانستم مراتب امتنان و خرسندی مجلس شورای ملی را از دادخواهی دیوان نامبرده اظهار و ابراز دارم هرچند کشور ایران در امور داخلی خود هیچوقت اجازه مداخله به بیگانگان را نمیدهد (صحیح است) ولی همین رای دیوان دادگستری لاهه ثابت کرد که در دنیای مغرب ملتهای بسیاری از مبارزات ملت ما وجدانا و قلبا پشتیبانی مینمایند و ملت ایران که همواره طالب صلح و آسایش است از این رای عادلانه که در استحکام مبانی صلح موثر میباشد کمال تشکر و حق شناسی را خواهد داشت (صحیح است). اقدامات در جهت عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی، مانند بهبود دسترسی ایران به اقتصاد بینالملل، بازارها و سرمایه از طریق حمایت عملی از پیوستن کامل به ساختارهای بینالمللی، شامل سازمان تجارت جهانی و برای ایجاد چارچوبسرمایه گذاری مستقیم افزایش یافته در ایران و تجارت با ایران.

شاخصهای تنوع زیستی کشور میبایست تا پایان برنامهی چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شوند و وضعیت مناسب یابند. این ضرورت نه ازلحاظ این است که تمام افراد کشورزبان همدیگر را کاملابفهمندبلکه از این لحاظ است که بعلت پیشرفت رادیو وروزنامه روزبروز رغبت کسب اخبارودسترسی داشتن به تعبیروتفسیر این اخبارمردم این کشور مثل مردم سایر کشورها زیادمی شود بعلاوه با انتشارات رادیویی ومطبوعاتی امروزه میتوان بسهولت مردم کشوررا با اصول ووسایل جدیدزندگی وکارآشناکرد.

دیدگاهتان را بنویسید