لغت نامه دهخدا حرف س (سین)

به همین جهت هیچکس حتی یک انگلیسی زبان بومی هم نمیتواند ادعا کند که تمام این کلمات را بلد است. از شگفتیها این که در تاریخ نگاری عرب، ولو در مواردی که ذکر جزییات سودمند درباره ی زندگی نامههای مشاهیر امری متداول است و شما میتوانید مثلن طبری یا ابوالعلاء و جاحظ یا ابوحیان توحیدی را به عنوان “انسان” در تمام ابعادش بشناسید ولی در نتیجه ی سرسری گویی و مجمل نگاری و افسانه بافی و لفاظیهای صد تا یک غاز متداول درکشور ما، هنوز از زندگی سعدی و حافظ هم (که تقریبن با دانته و پترارک و بوکاچیو قریب العصر بودند) سر گذشت به هم پیوسته و موثق و تفصیلی نمیدانیم.

کسی را سر گپ آوردن : کسی را بالای مقصد آوردن . سر گپ آمدن : کنایه ، بالای مقصد آمدن . سر نهاد ستایش کنان دست بر سر نهاد.سعدي. گپ از گپ برآمدن : کنایه ، موقع از دست رفتن . اما دست يازيدن به وسيلهَ زبانی و حربه ساختن آن درجهت نيل به اهداف سياسی هم مشروعيت نداشته و نتايجی غير از خرابکاری به گونه ای گذشته چيزی ديگری نخواهد داشت. اما در صورتيکه افاده های عام فهم دری وجود داشته باشد و مطلب مورد نظر به کمک آن ، افاده شده ميتواند ، بکار گرفتن مصطلحات بيگانه و تلاش بخاطر ترويج آن ، در حقيقت يک جفای کاری آشکار به داشته های فرهنگی خود ما می باشد.

داد بکشید. از دردهای اجتماعی و سیاسی و از ستم و حق کشی و از تبعیض قومی بر خود فریاد کنید. در سال 1944م. دولت بادوگلیو استعفا داد و شاه اختیارات خود را به پسرش اومبرتوی دوم واگذار کرد و در نتیجه به آرای عمومی ایتالیا جمهوری شد (1946م.) و ایتالیا در سال 1955م. به عضویت سازمان ملل پذیرفته شد. پنجره شناور این برنامه همانند یک دستیار همیشه با شما خواهد بود همانطور که با یک کلیک روی کلمه مورد نظر آشکار می شود با حرکت دادن ماوس و بدون هیچ کلیکی (این ویژگی باید توسط کاربر تنظیم شود) نیز خود به خود ناپدید می شود.

واقعيت اينست که هواداران اين تعويض زمانی که گروه رزمی شان در منطقهً تحت تسلط آنها حاکم بود ، بخاطر عجين بودن کلمات و اصطلاحات پشتو در لسان شان ، نتوانستند حتی کلمات مورد استعمال روزمره را عوض نمايند. نمونه بارز اين واقعيت استعمال اصطلاحات مندرج در تعليم نامه های نظامی می باشد که تا احلال گروپهای رزمی شان در ميان آنها مروج بود. اگر هدف همين باشد که از استعمال کلمات عربی بخاطر خارجی بودن آن جلوگيری شود ، لازم به ياددهانی است که در طول عمر موجوديت زبان دری شماری قابل ملاحظه ای کلمات بيگانه از لسان های مختلف ديگر نيز در زبان دری ترويج يافته اند که با بيرون ساختن آنها مشکل افاده بميان می آيد.

همانطوريکه در آغاز اين نبشته تذکار يافت ، عوامل مجبره مبتنی برخصايص هر يک از جوامع دری زبان براين لسان در طول تاريخ اثر گذاشته که اثرات مذکور قابل بررسی و دقت اند. از جملهء اقدامات انجام شده برای تجلیل از مقام خوشحالخان نشر سه جلد منتخباتش قابل ذکر است: که نخستین جلد آن که بدسترسم رسیده، در پشاور در سال 1949 نشر شده است. پس بهتر است که برای آن آثار ادبی علمی يی که متقاضيان آن در خارج سرحدات افغانستان قرار دارند ، توضيحات بخصوص از کلمات بکار برده شدهً محلی و يا پشتو در پاورقی صفحه گنجانيده شود ، به اين ترتيب آثار مورد نظر هم در داخل و هم در خارج افغانستان قابل درک گرديده ، کتب و مجلات افغانی سهم بهتری در بازار نشرات خارج کشور خواهند داشت.

اگر آنها مفاهيم بزرگ شعرا و فلسفهً عهد خراسان را درک نتوانند ، چطور ميتوان ادعا کرد که سير ادبی درکشور منقطع نمی شود؟ آيا پاک کاری لسان دری از عربی موجب نخواهد شد که نسل بعدی مواريث گذشته ای ادبی شانرا درک نتوانند؟ جای قلم را تفنگ گرفت و گلهای ادب در برابر « منطق زور» توان شگوفايی شانرا ازدست دادند. این لیست پرکاربردترین لغات زبان انگلیسی را در بر می گیرد.

شما می توانید لغات را به لیست علاقه مندی های خود اضافه کنید و بعد آنها را در موازات لغات دیگر به کار ببرید. آنچه خواهد و خود باز بسترد بنگر بدین کتابت پر نادر( 1) و عجب. و همه در کوهها نشانند تا در زمستان از آب پر آب شود و بتابستان درخت را تازه دارد، و مردم غریب جز سه ماه سرما درآن ولایت نتوانند بود و بدین سبب آن گروه عصیان بسیار نمایند.

اين عامل سبب ميگرديد که جای اصطلاحات و افاده های افغانی به کلمات فارسی ايرانی سپرده شود تا آثار مورد نظر ، زمينهً نشر بيابند، درغير آن از انتشار باز ميماند. به همين سبب است كه دهخدا را «پيشآهنگ و استاد نوآوري» در شعر روزگار خود دانستهاند. آیا این همه کشور های انگلیسی زبان نام زبان خود را به انواع و افسام مختلق دسته بندی کرده اند؟ یکی فرد بد نام او آبتین.فردوسی.

نام یکی از بخشهای شهرستان اهواز می باشد که در شمال خاوری اهواز واقع و حدود آن بشرح زیر است: از طرف شمال بکوه چوه و سلسله جبال ورزرد، از جنوب بکوه شاویش، از خاور بکوه آب بندان و از باختر به کوه پیرقدی. بناءً بی جهت نیست که قوانین اساسی افغانستان در گذشته و حال روی تکامل و انکشاف این زبان منحیث یکی از دولسان رسمی و ملی افغانستان تاکید میورزد . دراين مدت کدام موسسه يی برای انکشاف زبان دری در داخل وجود نداشت تا به کمک آن درعوض لغات عربی ، ترکيبات دری سراغ و بکار گرفته می شدند.

بناء بی جهت نيست که قوانين اساسی افغانستان در گذشته و حال روی تکامل و انکشاف اين زبان منحيث يکی از دو لسان های رسمی و ملی افغانستان تاکيد ميورزد. 5 ـ علاوالدين حسين جهانسوز غوری ، پادشاه غور ( 544 ـ 556 ) که به انتقام کشته شدن دو برادش بدست بهرام شاه غزنوی به غزنه شتافت. بنابر همين مشی در حالاتی که ترکيبات فارسی وجود نداشت ، بيشتر به اصطلاحات عاميانه پناه برده شده و يا ترجمه های تحت الفظی که برای خواننده نا آَشنا اند ، در نشرات آنکشور بازتاب يافت.

وقتيکه خوانندگان علت ظهور کلمات نا آَشنا را جويا شدند ، ايجادکنندگان اين معضله سخن را بجای ديگر کشانيده ، دهها مسايل نفاق برانگيز را پيرامون مسايل ملی و حتی نام افغانستان در صفحات جرايد شان انعکاس دادند ، که هيچگونه ارتباط به سوال مطروحه نداشت (8) . این ویژگی به کاربر کمک می کند تا برای مدت طولانی ارتباط برقرار کند. یادگیری پیشوندها و پسوندهای رایج و مطالعه خانواده کلمات به شما کمک می کند تا قادر به ساخت واژگان با سرعت بیشتری باشید. او علت این امر را این میداند که آنها در تظاهر به توصیف، در واقع به برخی واژگان مشروعیت میدهند.

در پهلوی ظهور افاده ها و لغات نا آشنا ( برای افغانها ) کلمات و مصطلحات زبانهای اروپايی در شمار زيادی از نشرات افغانی خارج کشور انعکاس يافتند که اثر آن ناموجه و غير ضروری ميباشد. زيرا افغانها که قرنها قبل به لغات و اصطلاحات عربی آشنا شده بودند و ازنگاه افهام و افادهً کلمات فعلا کدام مشکلی را احساس نمی کنند بی موجب بايد بارديگر متحمل زحمت شده و کلمات نامانوس ديگری را فرا ميگرفتند. ترويج کلمات نا آشنا از يک کشور ديگر نه تنها باعث تکامل لسان دری نمی شود بلکه اصلا هيچگونه توجيهی برای رواج دادن همچو يک بدعت وجود ندارد.

در افغانستان يک لسان واحد وجود ندارد ، لذا تلاش برای يگانه ساختن آن چشم پوشی از حقوق گويندگان ساير لسانها بوده و فی الواقع مقابله با فرهنگ ملی همهً افغانها می باشد. او هفت شبانه روز آن شهر زيبا را به آتش کشيد و در راه بازگشت کاخ کعروف غزنويان ( لشکری بازار ) را در محل تلاقی رود های ارغنداب و هلمند ويران کرد. بايد اصليت زبان دری را حفظ کرد ، درين راه آثار شعرای نامدار و نويسندگان بزرگ اين زبان چون مشعل فروزان ، مسير حرکت ما را نور افشانی ميکند. همينطور چگونه ميتوان به عوض کلماتی چون « پشته ( بلندی ) » از سانسگرت ، « قشلاق » ، « سوغات» و « جارچی ( منادی ) » از زبان ترکی و مغلی ، « سماوار » از روسی و يا « چاپ» و « جنگل » که از زبان هندی اقتباس شده اند ، کلمات معادل پيدا کرد؟

مخزن الاسلام نظر به شمار آثار دستنویس (که بیش از 60 نسخه است) از همهء آثار دیگر پشتو بیشتر میباشد. دراين لسان لغات عربی کمتر نفوذ کرده و شمار زياد لغات اقتباس شده بخاطر دولسانه بودن افغانها از دری به پشتو انتقال يافته است. از گپ ماندن : کنایه ، به حالت نزع بودن . درست است که امروز بخاطر ضديت با جانب مقابل نمی توان حبا و قبای مذهب را به تن کرده و مخالفين را به غير اسلامی بودن متهم نمود ، زيرا چنين برچسپ ها امروز که همه ای تشت ها از بام افتاده ، چسپش ندارد.

زمان درازی کهنترین کتاب افغانی اثر بایزید انصاری«خیرالبیان» از سال ۱۶۵۱ بود که امروز در کتابخانهء دولتی برلین نگهداری میشود. اصالت بعضی از متنهای شعری از کتاب انتالوژیکی «پته خزانه» که گویا در قرن ۸ نوشته شده است، بکلی شک برانگیز است. اصالت بعضی از متنهای شعری از کتاب انتالوژیکی «پته خزانه» که گویا در قرن 8 نوشته شده است، بکلی شک برانگیز است. چنانچه نام بعضی از آنان در اشعارش تذکر رفته اند. اکنون آگاهانه و يا ناخودآگاه بعضی ها ميخواهند همين معضله را در افغانستان تکرار نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید