مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم – ویکینبشته

تلگراف شد بامریکا نمایندگان بانک بین المللی بیایند زیرا که آنها هم باید در این طرحها نظر بدهند ادارات فنی و مشاورین فنی هستند آنها هم بیایند این مدارک و این نقشهها و طرحها را وقتیکه دیدند و تصدیق کردند آنوقت وام داده شود حالا ملاحظه بفرمائید اظهار یاس نباید کرد این کارها یک حسابی دارد یک مراحلی دارد که باید طی شود این مرحله اولش بود مثلا سد کرج (ابتهاج جریانی که مطالعه شه مهم نیست) مهم است آقا مهم وغیره مهم ندارد، تصور میکنم مهم است سد کرج یک مطالعهایست که دو سال طول میکشد یکی یکسال طول میکشد یکی سه سال طول میکشد الان در مغان دارند مطالعه آبیاری از پارسال تا حالا میکنند این نقشه قطعی نیست این چند نقشه دارد و این نقشه برداریها آن اندازه هم که خودمان قانع شویم کافی نیست باید فرستاد به بنگاههای خیلی مهم اروپائی و خارجی برای اینکه آنها هم نظر بدهند برای این که این کارها ی ابدی است کارهای اساسی است آنها هم باید درش نظر بدهند.

سازمان برنامه تشکیلات این کار را دادهاست در مرحله اول آنجائی که جنگلهای مهمی داشته نواحی شمال، نواحی جنوبی دریای خزر آنجا در نظر گرفته شده برای جنگلبانی، این یک دستجات متحرکی لازم دارد و اینها وسایط نقلیه میخواهند اینها را اگر دیدهاند که چند عدد جیب داشتهاند شاید همه اش را هم ندیدهاند برای کارشان است جنگلها قسمت بندی شدهاست. بنده در موضوع فرمایشاتی که آقایان کردند اگر چه مذاکرات کافی شده بین آقایان ولی تصور کردم که من مجاز باشم نسبت به بعضی موضوعاتی که اظهار فرمودند برای روشن شدن موضوع و افکار واذهان یک چند کلمهای عرض کنم اولا تاخیر تقدیم بودجه را چنانکه آقایان خودشان هم مسبوق هستند تصور نمیکنم بنده باید توضیحاتی عرض کنم همینقدر خاطر آقایان مسبوق باشد که از نقطه نظر اهمیت این کار ومسئولیتی که داریم ناچار هستیم دقتهای زیاددر امر بودجه بکنیم بودجه که تا تشکیل این دولت سابقا تمام نشده بود و بتصویب نرسیده بود ما وارد شدیم بامر بودجه ویکی از اولین کارهای مهم ما اینست که تاثیر دارد در تمام قضایا و خیلی مهم است بنده اجمالا میتوانم عرض کنم که وضع مالی ما چندان آسان نیست همینقدر بطور اجمال عرض میکنم و مستلزم یک امعان نظر ودقت مخصوصی است برای اینکه اساس بودجه ما بایستی محکم باشد (صحیح است) مخارج وعایداتمان باید توازن داشته باشد و توازن واقعی داشته باشد که بتوانیم بالاخره تکیه کنیم باین عمل بودجه و بعلاوه مصارفی که در بودجه گذاشته میشود حتی الامکان بایستی که از افراط تفریط دور باشد یعنی بیک مصارفی برسانیم پولمان را که ضرورت دارد و از مصارف زائد صرفنظر کنیم احتیاجات را در نظر بگیریم بطور واقعی مطابق برنامهای که داریم بنابراین تصدیق میفرمائید که در دوسه هفته اول تشکیل یک دولتی با وجود اینکه موقع هم موقع تعطیل بودهاست و گرفتاریهای دیگر هم بود ما نمیتوانستیم یک بودجهای را آنطور که عرض میکنم تقدیم میکنیم ونخواستیم یک چیز سطحی و ظاهری باشد بنابراین ناچار بودیم که دقت کنیم مراقب اینکار بودم ومقدمات بررسی در امر بودجه شروع شده که الان هم در جریان است و انشاءالله سعی میکنم که هر چه زودتر ولی دیگر از اواسط اردبیهشت زودتر نخواهد بود این را هم با تردید عرض کردم برای اینکه خیلی دقت و بررسی لازم دارد در هرحال در اردیبهشت ماه بودجه را تقدیم خواهیم کرد.

مکی ـ پرونده چاپخانه مجلس را هم بگویید بیاورند. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل کادیلاک جهت نخستوزیری – مصوب ۷ امرداد ۱۳۳۵ کمیسونهای مشترک و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. امروزه معیار موفقیت یک دانشگاه، صرفاً دستاوردهای تحصیلی نیست، بلکه تلاش یکپارچه و هدفمند در جهت بهبود شاخصهای آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت، زمینهساز موفقیت جامع یک دانشگاه بهشمار میرود. نبوی ـ بنده توضیح زیادی در این باب نمیخواهم عرض کنم لایحه ۲ دوازدهم اساسا یک امر استثنائی بوده همه آقایان هم موافقند که این عمل تکرار نباید بشود و بایستی هر چه زودتر بودجه مملکتی بیاید بکمیسیون بودجه آقایان محترم هم اگر بحثی دارند در اطراف بودجه موقعی که میآید بمجلس بفرمایند در اطراف آن نظریات خودشان را بگویند زیرا در موقعی که باید بودجه مجلس داده میشد متاسفانه مجلس تعطیل بود و تشکیل نشده بود و دولت هم متاسفانه نتوانست دولت گذشته، بودجه را بمجلس تقدیم کند و آن مرادی که بنده و سایر آقایان نسبت بتقدیم بودجه داریم که قبل از سال بودجه تقدیم شود بعمل نیامد دولت سابق بودجه را تائید کرده بود و در راه تقدیم بمجلس بود متاسفانه نشدحالاهم آقای منصور چارهای جز این ندارند که بودجه را بصورت دو دوازدهم بیاورند بمجلس برای اینکه یک ماه و نیم گذشتهاست مستخدمین دولت هم امروز طوری نیستند که حقوق بگیرند و دوماه بدون حقوق زندگی کنند وضع ادارات و سایر مخارج ضروری مملکت هم طوری است که باید حتما داده شود باین جهت جناب آقای نخست وزیر هم چارهای نداشتند جز اینکه لایحهای بصورت دو دوازدهم بیاورند و روی این قسمت هم مذاکرات مفیدی شد البته لایحه بودجه هم در آینده خواهد آمد با آقایان هر تذکری که دارند خواهند فرمود بنابراین بنده استدعا میکنم آقایان اجازه بدهند امروز این موضوع تمام شود چون بقدر کافی هم در اطرافش صحبت شدهاست و مطابق آئین نامه داخلی مجلس هم پیشنهادی نمیشود در این مورد داد آق پس تغییری در وضع این لایحه بهیچوجه میسر نیست و هر چه بیشتر از این صحبت شود وقت مجلس گرفته خواهد شد این است که اجازه بفرمائید بکفایت مذاکرات رای گرفته شود و باین موضوع امروز خاتمه داده شود.

نایب رئیس ـ اجازه بفرمائید جواب با رئیس مجلس است، پیشنهادی که اینجا نوشته شدهاست داده نخواهد شد مقصود این است که لایحه یکدوازدهم فقط باشد (صحیح است) چون سابقا معمول بود که وکلاء پیشنهادات مختلف میگردند فرض بفرمائید اضافاتی با اینکه پیشنهاد راهسازی وامثال آن میکردند و حالا برای اینکه ۱ دوازدهم عاری از اینها باشد این قید در نظامنامه شدهاست ولی دلیل بر این نمیشود که اصول وضع قوانین که عبارت باشد از مذاکره در کفایت مذاکرات و این تشریفات از بین برود واین اخطار وارد نیست و چون ماده هم روشن نیست بنابراین ماده ۲۲۰ برای آقایان قرائت میشود که آقایان ملتفت باشند و رفع اشکال بشود و چون روشن نیست این موضوع با نظر رئیس است.

موضوع عدم دخالت وزارت دارائی در سایر وزارتخانه هم در برنامه ذکر شده همان عقیده را داریم وهمان عمل را هم میکنیم البته برای اینکار همانطور که عرض کردم بایستی در یک مقدار از قوانین ومقررات تجدید نظر کرد و آن راهم الان در وزارت دارائی مشغول هستند و مراقب هستیم که انشاء الله بمیزان و اساس صحیح این کار را درست کنیم بطوری که اسباب تسهیل و پیشرفت کار همه وزارتخانهها بشود و خود وزارت دارائی هم از این سنگینی بار کارش خلاص بشود و بکارهای اصلی خودش برسد، در باب برنامه ۷ ساله و شرکتها هم ملاحظه میفرمائید این شرکتهائی که سازمان برنامه تاسیس کرد، با پول خود برنامهاست اینها یک شعبی هستند از کار برنامه منتهی صورت شرکتی دارند برای اینکه د رامورشان تسریع بشود بیلان مرتب بدهند هرسال و عمل تجارتی بکنند که بهره برداریشان بصرفه تمام بشود و یک مقدار هم باین نتیجه رسیدهایم، الان کارخانههائی که در حال ورشکست بودهاند بیک درجهای کارشان پیشرفت کرده که دارند دخل و خرج میکنند بعضیهاشان هم منفعت میدهند و البته این کار باید تکمیل شود.

گنجهای ـ آقایان همه شان یک یک ناظر اجرا آئین نامه هستند، یعنی هر موقعی که از این مقررات آئین نامه تخلفی شد همه آقایان حق دارند که این تذکر را بدهند حالا که کفایت مذاکرات تمام شد و رای دادیم باید عرض کنم که این ماده واحده مطابق آئین نامه تنظیم نشده و البته دولت هم در اینجا نمیشود گفت تعمدی داشته نه شاید توجهی نداشته والان بنده توضیح میدهم نظامنامه میگوید و تصریح دارد که هیچگونه پیشنهاد یا تبصرهای یا ماده الحاقیه چه در حین تقدیم از طرف دولت و چه د رموقع مذاکرات از طرف نمایندگان مجاز نخواهد بود یعنی دولت هم در ضمن تقدیم این ماده واحده نمیتواند پیشنهاد دیگری اینجا بکنند ولی متاسفانه بنده میبینم که اینجا نوشتهاست برای پرداخت هزینههای مجلس سنا مبلغ سه میلیون ریال برسم علی الحساب تادیه و پس از تصویب بودجه سال جاری کشور محسوب و واریخت..

نایب رئیس ـ پیشنهادی از طرف آقای نبوی دائر بکفایت مذاکرات رسیدهاست که قرائت میشود. نایب رئیس ـ آقای مهدی ارباب مخالفید؟ نایب رئیس ـ آقای شوشتری مخالفید با کفایت مذاکرات؟ نایب رئیس ـ رای میگیریم بکفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کشاورز صدر ـ اینکه مربوط به ۲ دوازدهم نیست عرض کردم راجع بکفایت مذاکرات است چه بکنم، اگر بنا بشود بیک دوازدهم تمام بشود آن موضوعات مثلا ساختمانهای مملکت، راهسازی که آن کارخانه درست بشود آن بنگاه درست بشود. مخصوصا که تصویب نامههای اخیر بعوض اینکه وضع را بهتر کند بدتر و نارضایتیها را بیشتر ساختهاست اصلاح بعضی از وزارتخانهها شاید قدری مشکل بنظر بیاید ولی چه خوب بود دولت جناب آقای منصور برای نمونه هم شدهاست قبلا بوزارت دارائی متوجه میشوند و خیلی متاسفم که در دولت ایشان این وزارتخانه مهم آنهم د رچنین موقع حساسی وزیر و حتی معاونی که وارد و بی نظر و طرف اطمینان اکثریت نمایندگان ملت ومردم باشد وجود ندارد (بعضی از نمایندگان ـ صحیح است) (فولادوند ـ چرا هست) (ناصر ذوالفقاری ـ بنده اکثریت عرض کردم) (فولادوند ـ چند نفری توقعی دارند) اگر دولت نتوانند نگرانی مردم را که از وضعیت بد این وزارتخانهها و سوء استفادهائیکه در آنجا میشود بر طرف سازد و بطور قطع از اصلاح سایر وزارتخانهها عاجز خواهد بود (صحیح است) و هر وعده که در این باره بدهد باور کردنی نیست موضوع ماموریتهای خارج و انتخاب روسای ماموریتها ورسیدگی ونظارت در کیفیت خدمت مامورین و شایعاتی که گاهی درباره بعضی ازآنان منتشر میشود از جمله مسائلی است که هم باید در آن تجدید نظر بیطرفانهای بعمل آید و هم با مقررات خاص و حتی قانون خاصی چنان تنظیم و تثبیت گردد.

اظهاراتی شد راجع بکمک اقتصادی امریکا که بنده لازم میدانم خاطر آقایان مستحضر باشد که ما از این کمک مایوس نیستیم ولی البته طول کشیدهاست میخواستم علت این طول مدت را عرض کنم برای اینکه موضوع تحصیل کمک اقتصادی موکول بیک مقدماتی است که بایدآن مقدمات دقیقا تهیه شود چند سال اخیر که همیشه این صحبت بودهاست هنوز وارداصل مقدمات نشده بودند از وقتی که سازمان برنامه تشکیل شد مبانی تهیه این مقدمات تاحدی فراهم شدهاست بجهه اینکه این مقدمات مربوط میشود به تهیه یک طرحها و یک نقشهها و یک حسابهای فنی دقیقی که باید دستگاه ما داشته باشد و دستگاه اینکار موجود نبود تا سازمان برنامه تاسیس شد و بتدریج این قسمتهای فنی آماده شد برای کار و بمحض اینکه آماده شد شروع کردند به تهیه این طرحها برای توضیح عرض میکنم این طرح عبارتست از آن کارهائی که در رشتههای مختلف بایستی که بانجام برسد یعنی باید آماده عمل باشد فرض بفرمائید در رشته کشاورزی، در رشته آبیاری، در رشتههای صنعتی ومعدنی، در رشتههای سدبندی وجنگلبانی همه این رشتهها مستلزم تهیه یک طرحهای اساسی است این طرحها بایستی تهیه بشود تا بآن مقامات اقتصادی ارائه بشود وآنها هم بررسی بکنند چون وام وام اقتصادی است بالاخره باید مبنای اقتصادی باشد مبنای اقتصادی هم طرحها ونقشههای مطالعه شده و فنی است مثلا فرض بفرمائید یک طرحـــی برای ســــد بندی و آبیاری تهیه شدهاست این تهیه نقشه ابتدای مقدماتش یکسال طول دارد تا برود آنجائی که باید آب جمع شود (صحیح است) ببخشید من یک قدری مفصل عرض میکنم (بفرمائید) برای اینکه مکرر دیدهام یک اشتباه هست در اذهان، میخواهم برای یکمرتبه برای آقایان روشن بشود ومستحضر شوند که درست دقیق بشوند به جنبههای فنی آن یک سدی میخواهند بسازند این سد یک سال طول دارد تا این که آن محل را دقیقا مطالعه بکنند ببینند این جا برای سد سازی مناسب هست یا نه، یک رودخانهایست میخواهند جلویش را به بندند یکسال باید آب این رودخانه را در نظر بگیرند در فصول مختلف ببینند وضعف فشار این آب چقدر است برای چه؟

راجع بتجارت خارجی و مخصوصا تشویق صادرات دولت باید جدا مراقبت نماید و ازراه دلسوزی اقدام کند امید وارم که قانون تجارت خارجیها در ایران که از تصویب مجلس شورایملی گذشته باشدت هر چه تمامتر اجراء گردد و ببعضی نگرانیها خاتمه بخشد وضع روابط بازرگانی ما با خارج بسیار بد است با اغلب ممالک قرارداد تجارتی نداریم باید در تمام ممالک مهم وابستههای تجارتی داشته باشیم که با نظر وزارت امور خارجه بروند و تجاری که بعلت منافع بی شمار در کشور مربوطه و مناسبات مخصوصی با آقای سفیر کبیر این مقام را ولو افتخارا غصب کردهاند باید فورا تغییر نماید.

آبیاری درست بشود. هی اینطور بگذرد و بعد هم بگویند سال مالی دارد منقضی میشود، فصل منقضی میشود منظور آقایان نمایندگان انجام نمیشود پرداخت دیون مردم نمیشود همه را ناراضی میکند یک صورت دیگر هم این است که بنده میخواستم استدعا کنم از جناب آقای منصور، هیئت محترم دولت، از تمام نمایندگان محترم که نسبت بهمه آنها ارادت دارم همشان را مصروف کنند بیست روز بیست و پنج روز دیگر، یک ماه بیایند بنشینند توی کمیسیون بودجه تمام امور را تعطیل کنند این امر را انجام دهند مردم منتظرند این مجلس قدمهای اساسی بردارد (حاذقی ـ نظامنامه هم همین را میگوید) بلی نظامنامه هم همین را میگوید ببخشید آقای حاذقی بنده تازه آمدهام.

نخست وزیر ـ البته آنچه که مربوط به آئین نامهاست تشخیص آن با آقایان محترم است بنده عرضی ندارم ولی یک توضیح میخواستم عرض کنم راجع بقسمت اخیر این ماده واحده صحبت سنا را که فرمودند وراه حلش را، همانطور مخارج دو ماهه سنا گمان میکنم تامین میشود اما راجع بقسمت بعد از آن بنظرم تصورشدهاست که یک اعتباری است که برای امسال خواسته میشود برای کار ساختمان ابنیه و راهسازی در صورتیکه این از اعتبارات سال ۲۸ است برای اینکه کارهای ساختمانی هیچوقت نمیشود متوقف بشود یک اعتباری برای یک ساختمانی تصویب میشود این قاعدتا هم نباید محدود بسال بشود بایدعمل بشود تا این بنا، تا این راه تمام شود عادتا این جور شده که این اعتبارات ساختمانی هم مثل اعتبار حقوق اجزاء آنهم آخر سال بند میاید در صورتیکه هنوز اعتبار تمام نشده هنوز آن بنا هم ناقص است این اصلا مخالف ماهیت موضوع است که همیشه هم ما در جریان کارها سعی کردهایم یک اجازههائی تحصیل کردهایم خوب اعتباری تصویب شده برای راه برای بنا خوب این اعتبار باید جریان داشته باشد و بمصرف برسد تا این بنا و راه با تمام برسد حالا این جمله آخر ماده واحده ناظر بر این موضوع است اعتباری نیست که حالا ما بخواهیم برای سال ۲۹ این ازاعتبارات باقی مانده سال ۲۸ است که بودجه آن هم تصویب شدهاست منتهی برای این که این ساختمانی وابنیه به اتمام برسد واشکالی در جریان دارائی نداشته باشد اینجا اشاره شد ه وگمان میکنم سابقا هم مجلس محترم شورای ملی تایید و تصویب کردهاند در دو دوازدهمهای سابق تایید و تصویب کردهاند در دو دوازدهمهای سال پیش هم مال وزارت راه را یک جا تصویب کردند، این سابقه هم هست و کاملا هم منطقی است و من تمنی دارم که در این قسمت آقایان توجه بفرمایند بجهت اینکه هم یک کارهائی را میکند امورناقص میماند وهم منظور اصلی ما که بکار واداشتن بیکاران است عملی میشود وتسهیل این کارها است که بیشتر در ساختمانها مورد پیدا میکند.

کشاورز صدر ـ بنده هیچ انتظار نداشتم که جناب آقای امینی تشریف بیاورند اینجا و عرایض بنده را تحریف بکنند و بعدهم در مقام این برآیند که با یک حربهای که تو مخالف مالکین هستی بنده را منع بکنند بنده دیگر عرضی ندارم ولی در عین حال بنده متشکرم از این که بنده را لااقل کمونیست نخواندند چون این قاعده شدهاست که هر کس بخواهد انتقادی بکند و حرفی بزند فورا میآیند و میگویند مخالف با مالکیت هستی بنده اینجا صریحا عرض میکنم که بنده موافق با مالکیت و مالک هستم ولی مالک حسابی و مالک غیر متعهدی اگر خاطرتان باشد عرض کردم اینجا که اگر ما این اراضی بائر را اینجا و اگذار کنیم به این صورت به نام اراضی بائر اولا کسانی مثل رعیت حسن و حسین و کربلائی علی که نمیآیند سراغش، آنکسانی که اسباب کار دارند میآیند من مخصوصا متذکر شدم مالکینی که از اجداد آنها ملک به آنها رسیدهاست آنها باز با رعایایشان خیلی بهتر از تازه به دوران رسیدهها رفتار میکنند، بنده مخالفتی با مالکینی که بارعایای خوب رفتار میکنند که ندارم مخالف با این که مالک نباید شغل دیگر داده داشته باشند نکردم عرض کردم که در این ملک باید حساب و کتاب باش همان طور که در سابق بود مخصوصا در ایران ا زدوران بسیار قدیم این قاعده بوده که بایستی اصناف حد خودشان را داشته باشند (اردلان ـ آقا این اصل صحیح نیست) یعنی یک کسی نباید تاجر باشد و مالک باشد وهمه کاره شود وهمه مشاغل را اختصاص بدهد به خودش (اردلان ـ این صحیح نیست) اگر این طور نباشد، آقای اردلان نه من اینجامیمانم و نه شما حالا میخواهید قبول کنید یا قبول نکنید بدبختی در این است که ایشان با فکر هم هستند (زنگ رئیس) و مالک هم نیستند، ملکی هم ندارند دفاع میکنند حالا اجازه بفرمایید بنده عرضم را بکنم من معتقدم در مجلس شورای ملی هر کس آزاد است پشت تریبون هر حرفی را بزند و اگر کسی آمد پشت تریبون انتقاد کرد از اوضاع به او نیاید بگویند تو میخواهی تحصیل و جاهت کنی تازه بنده میگویم تحصیل و جاهت کردن یعنی چه؟

درصورتی که این یک پیشنهاد دیگری است و مربوط به یک دوازدهم نیست، مقصود از دوازدهم این است که در موقع تنظیم آئین نامه رعایت کردند مواقع ضروری را مثل حالا که پیش آمدهاست ولی چون لازم است هزینههای مستمر و ضروری داده شود دولت لازم است هزینههای مستمر وضروری داده شود دولت هم دستش بسته نباشد یک ماده واحدهای میاورند و اینجا مخصوصا تصریح دارد لایحه دوازدهم گفتند چند دوازدهم این ناظر بر این است که یک دوازدهم حالا اگر بنده عرضی ندارم ولی منظور من این است که این مطلبی که برخلاف آئین نامهاست تجزیه شود وبعد از تجزیه و روی آن رای بدهیم.

ارتش ایران را نجات بدهید از این وضع آنهایی که میگویند باید احترام ارتش را نگهداشت اگر راست میگویند باید وسایل احترام آن را تهیه کنند نباید بگذارند ارتش ایران در این تنگنا بماند. عبدالرحمن فرامرزی – عرض کنم این پیشنهاد رامن کردم برای اینکه آقای شمس قناتآبادی فرمایشاتی کردند که این فرمایشات ازلحاظ اخلاق فردی بسیارصحیح است ولی ازلحاظ اخلاق اجتماعی اینطورنیست مایک زندگی فرد داریم ویک زندگی جامعه هروقتیکه زندگی فردبازندگی جامعه اصکاک پیداکردحتما بایدزندگی فرد رافدای زندگی جامعه کرد (صحیح است) واین اتوبوسرانی تهران که خودتان میبینید برای اینکه یک قران زیادتربگیرد یعنی یک مسافر رازودترسواربکند به آدم میزند به اتومبیل میزند به حیوان میزندازجاده منحرف میشودخلاصه همه چیز میکند وهیچ چیزدرنظراین راننده نیست جزاینکه یک مسافرزودترشواربکند که یک قران زیادتربگیرد علتش چیست؟

این که گفته شد مهم نیست بعقیده من مهم است بجهه این که این راه باز بشود ولو این که ۵ و ۶ فقره پیشنهاد هست ولی این دنبالش خواهد آمد اینجا که آمدند و این قسمت اول بجریان صحیح افتاد دنبالش هم دارند تهیه میکنند و در رشتههای مختلف طرحها و نقشههای فنی تهیه میشود این دنبالش میاید دیگر این جریان در واقع تامین شدهاست باب این معاملات باز شده این شرحی که بنده دادم برای جلب توجه آقایان بود که بدانند قضیه ما ازچه قرار است زود نبایداظهاریاس کرد و ما امیدوار هستیم که در این قضیه وام از بانک بین المللی وکمک اقتصادی استفاده کنیم (انشاءالله) بیاناتی هم فرمودند راجع بوضع مالیاتها و ترتیب وصول مالیاتها که اینها را میخواهم عرض کنم که موضوعاتی است که در برنامه ما قید شده وبرنامه ما هم امیدوارم که یک برنامه باشد که رویش عمل کنیم چنانکه بنده الان که حضور آقایان هستم یک مقدار از این کارها بجریان افتاده یعنی تهیه لوایح شده یکی از آنها همین لایحهای بود که امروز تقدیم کردم خوب، اینها علائم اجرای برنامهاست بنده بیک کلمه نمیخواهم بطور کلی ومطلق بگویم که برنامه را داریم اجرا میکنیم ما برای اجرای برنامه این مراحل را باید طی کنیم (انشاءالله) مطالعه بکنیم لوایح قانونیش هم بنظر آقایان برسد وتصویب شود و باجرا برسد البته در وصول مالیاتها هم دقت کامل خواهیم کرد و مراقبت داریم که مطابق قانون وصول شود بدون تبعیض البته همه باید بقدر مراتب خودشان حقوق دولت را بدهند حقوق دولت هم آن حقوقی است که بمصرف احتیاجات ملت میرسد بنابراین، این دینی است که بملت دارند بجامعه خودشان دارد البته بدون حرف باید بدهند بدیهی است که رسیدگی و تحقیق وتشخیص هم باید بموازین عادلانه و قانونی باشد نه افراط بشود نه تفریط راجع بمامورین فوق العادهای که رفتهاند برای مطالعات وتحصیل اینها، خوب یکعدهای قبلا رفتهاند وباید هم البته دقت شود دولت نظر ندارد که پول بیخود خرج بکند امیدوارم دقتهائی بشود که آنچه در هر قسمتی زائد و در واقع بمصرف حقیقی نمیرسد جلوگیری شود صرفه جوئی بشود برای کارهای مفید و برای کارهای تولیدی ونافع (اسلامی ـ صورت اسامی آنها را بیاورید بمجلس) حالا در این باب دقت میکنم و با آقا هم علیحده صحبت میکنم.

دیدگاهتان را بنویسید