همه چیز در مورد تبریز

این بازار قدیمی با یک کیلومترمربع وسعت، بزرگترین بازار سرپوشیده دنیا است؛ بازار بزرگ تبریز به عنوان یکی از جاذبههای تاریخی در فهرست میراث یونسکو قرار گرفته است. در این مرکز خرید 60 مغازه برای خرید اجناس وجود دارد؛ جواهر تبریز امکانات تفریحی و رفاهی مانند رستوران، کافی شاپ، کافه، شهربازی و هایپرمارکت برای رفاه حال مراجعه کنندگان در نظر گرفته است. خرید سییصدوپنجاه عددلوازم تغذیه برای بی سیم شهرستانها. اعتبارات ماده ۳۸- این اعتبارازطریق وزارت کشاورزی دراختیار این اداره قرارمی گیرد ومربوط است به کلیه هزینههایی که برای مبارزه برضد بیماریهای دامی درتمام کشورانجام میشود ازقبیل هزینه سفروفوق العاده مامورین – سوخت وتعمیر ۳۸ دستگاه ماشین – خرید لوازم ضروری وغیره.

همین وزارت خارجه ما از همه ادارات خرابتر است اما چون مردم با عدلیه و شهرداری و غیره بیشتر تماس دارند نمیبینند که وزارت خارجهاست که تیشه بریشه حیات مملکت میزند، اغلب مامورین وزارت خارجه که بعنوان سفیر و وزیر مختار بخارج میروند، جز یکی دو سه نفر بقیه بقدری مردمان ناتوان و بیچاره و زبونی هستند و یا پیرو یک سیاست خاصی هستند که اساسا بنده عقیده دارم که اینها لیاقت دفتر اندیکاتور نویسی را ندارند تا چه رسد باینکه وزیر مختار باشند. حائریزاده – عرض کنم اگر به دکتر مصدق خروار خروارهم اختیارداده شود هیچ اهمیتی ندارد من مایوسم که بااین اختیارات قدم اساسی بردارد برای اینکه ایشان یک نفری نمیتواند ده صف ببندد، صد صف ببندد، درتمام امور خودشان مسلمادخالت میکنندوکارهمینطورپخش میشودهمین ایراداتی که درمقدمه مجلس درپشت تریبون میگفتند وواردهم هست واصلاح شدنی هم نیست بازخواهدبودچون بنده باایشان خیلی نزدیک بودهام خیلی تماس داشتهام خیلی صحبت کردهام من امیدی ازاین که این جریان به نتیجه برسدوعایدمابشودندارم (مهندس رضوی – مردم را مایوس نفرماییدآقای حائریزاده) اجازه بفرمایید مردم وقتی خیلی امیدوار بودند و به نتیجه نرسید خطرش بیشتراست باید حقایق را بمردم گفت ولی مردم وقتی امیدوار نباشند و بنتیجه نرسیدند فکر چاره میکنند تاریخ اختیارات در ایران مال حالا نیست در مجلس دوم وقتی محمدعلی میرزا و سالارالدوله باین مملکت حمله کردند مجلس شورای ملی برای کوبیدن مستبدین قانون حکومت نظامی با اختیار خروار خروار از مجلس گذشت آن قانون حکومت نظامی برای کوبیدن ملت که نیست ولی امروز برای کوبیدن احرار برای کوبیدن آزادیخواهان امروز بموقع اجراگذاشته میشوداز آن فکر آن نیت پاک و مقدس امروزداریم عکسش را نتیجه میگیریم شوسترآمریکایی اختیارات زیادی بهش دادندکه مالیه ایران را مرتب بکند طرف اعتماد بود با یک اولتیماتومی او را بیرون کردند و همان اختیارات بدست مرنارد افتاد و وضع مملکت را به آن روزانداخت همین جناب دکتر مصدق رئیس الوزراء فعلی خودمان در مجلس چهارم بودکه عضوکابینه قوامالسلطنه بودند وزیر دارایی بودند اختیارات برای اصلاح وزارت دارایی گرفتند و آنوقت سی سال از حالا جوانتر بودند و فقط برای اصلاح وزارت دارایی اختیار گرفتند و مملکت هم آنروز بقدر امروز متشنج نبود آرامتر از امروز بود معالوصف موقعیت حاصل نکردند و وضعیت بلبشوتر شد که بهتر نشد من برای اینکه ارادت دارم بایشان میل ندارم اختیار بایشان بدهیم و فردا بگوییم که هیچ کار نتوانست بکند باید آبروی این پیرمردی که برای مملکت خدماتی کرده و برای خاطر ملت ایران رفتهاست آمریکا و لاهه حفظ کنیم و نباید خروار خروار باو اختیاربدهیم و فردا اگر بدبختی و نارضایتیها از امروز بیشترشد آنوقت تمام این نارضایتی هاخراب بشودسردکتر مصدق، من عقیده ندارم، من باب دوستی که بااو دارم این اختیارات رانه مصلحت اوونه مصلحت مملکت میدانم واین موضوع هم وقتی باب شدکه مااختیارات قانون گذاری رابدولت بدهیم دولت دکتر مصدق و بعد از او هم هر دولتی که روی کاربیاید خواهدخواست و دنبال این اوضاع هم یک دیکتاتوری تلخی میبینم چون اختیاراتی میگیرند و ملت ایران هم برای بیست سال دیگر زیر چکمه و قلدری میافتد سابقه عمل هم نشان دادهاست بنابراین من این را مصلحت مملکت نمیدانم مصلحت شخص دکتر مصدق هم نمیدانم چرا در یک قسمتهایی مثلا قانون انتخابات چند حوزهایی که ماندهاست و باید انتخاباتی بشودایشان افکاری دارند برای اصلاح وضع انتخابات و انصافااین قانونی موجودی که داریم و جریانیکه تا حالا داشته نتیجه خوب نخواهد داد درباره انتخابات اختیار بایشان بدهیم که قانون انتخابات را مطابق ذوق و سلیقه خودشان تهییه کنند و پنجاه شصت نفری انتخاب نشده اند با این قانونی که ایشان اصلاح میکنند آزمایش بکنند که ببینند میشود درست عملکرد بهتر میشود، بدتر میشود، مساوی میشود، چه میشود.

مشار- راجع باصلاح قوانین پولی آندفعه هم بنده درمجلس خصوصی بعرض آقای نخستوزیررساندم که یک بانک ملی درایران وجودپیداکرده واین بانک برای کارهای اقتصادی این مملکت هست فعلایک سرمایه ایی برایش تامین شده که کارخودش راداردمیکندمردم هم ازاین بانک دارنداستفاده میکنندکم یازیادبهرحال پول مردم درگردش است و اگر نسبت باین بانک ونسبت باین پول بخواهندتصمیمی اتخاذکننداین تصمیم بایدخیلی ازروی احتیاط باشد این رانمیشودبعنوان آزمایشی عمل کردو اگر بخواهنددراین کاریک فعالیتی بکنندمثلافرض کنیدپانصدمیلیون اسکناس چاپ بکنندبنده یقین دارم هرچندمیلیون اسکناسی که چاپ بشودچندمیلیون برقیمت اجناس این مملکت اضافه خواهدشدوبااین نظریاتی که درمجلس شورای ملی برای ترفیه حال طبقات پایین وجودداردخیلی بعیداست که بشود یک کاری کنیم که رفاه وآسایش مردم راتامین کند اگر بخواهندیک عمی بکنندکه جنس بسهولت بدست مردم برسد وازاین قبیل کارهامانعی ندارداین صحبتی بودکه عرض کردم این دوقسمت خیلی مهم هستندهردورابایدتوجه داشت قسمت دیگر قانون مطبوعات وموضوع کارهای قضات است موضوع قانون مطبوعات یک امرخیلی مهمی است چون مامی بینیم که بااینکه ازآن خیلی انتقادمیشودازاینکه مطبوعات فحاش دراین مملکت هستندبدحرفی میکنند درست است البته انکارنمی شودکردکه این حرفهاخوب نیست ومطبوعات بایستی خیلی قلمشان باشرافت باشد ولی درعین حال مطبوعات دراین مملکت خدمات زیادکرده اندوبازهم خدمت میکنندالان هم که میبینیم که این اوضاع درمطبوعات منعکس است کوچکترین صدایی که درمملکت درمی آیدفورادرمطبوعات منعکس میشودواین انعکاس خیلی اهمیت داردبرای اینکه مطابق افکارعامهاست ومطبوعات است که آنهارادردنیاوایران منتشرمیکندمطبوعات است که وقایع سیاست خارجه رادرمملکت پیش بینی نموده روشن میکندوماملتفت میشویم که دنیاچه حالی دارد ممکن است اوضاع واحوالی که دردنیاهست برای مااثراتی داشته باشدودرعین اطلاع ازگزارش احوال دنیانقل وانتقالات روساودوایرومتصدیان امورکه درروزنامه هامنعکس میشودمورداستفاده واقع شده تاجایی که اگر یکی ازنمایندگان ازجایش پانمی شودفورادرمطبوعات منعکس میشودبالاخره امثال آنها.

برای اینکه وزارت خارجه نداریم این دستگاه پر زرق و برق وزارت خارجه و محتویاتش بعقیده بنده نمیشود گفت وزارت خارجهاست وبایستی قفلی گرفت و بدرش کوبید و بودجه اش را صرف ایجاد کارخانجات و سد سازی کرد که مردم گرسنه و فقیر این مملکت لااقل راحت باشند زیرا علاوه بر آنکه این وزارت خارجه منشاء اثری نیست وکارهایش برای مملکت بعقیده من ضرر و خطر دارد اساسا یک کارهائی میکنند که دلشان میخواهد مثلاملاحظه بفرمائید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی برای ایجاد و برقراری دوستی بین ایران و پاکستان تشریف فرمای پاکستان میشوند و انصافا هم در آنجا یک پذیرائی شایانی میکنند و برای این پذیرائی هم هزینه زیادی البته برای پاکستان داشت و در اینجا موقعی که اعلیحضرت آنجا تشریف دارند دولت در تهران دولت اسرائیل را برسمیت میشناسد و با هندوستان قرارداد میبندد بنده بماهیت دولت اسرائیل کاری ندارم نفیاو اثباتا برای اینکه من نمیدانم سیاست نامرئی بریتانیای کبیر در اینجاها مشغول چه کاریست؟

بنده هم آنجا بودم آقای محسن رئیس در ضمن نطقی که پشت آن میزی چای کرده بودند شاهکار نطقشان این بود که وقتی من رفتم بانگلستان روابط ورزشی ایران را با انگلستان رو براه خواهم کرد و ورزشکاران ایران را بانگلستان خواهم برد مثل اینکه ما با انگلستان دیگر هیچ کاری نداریم و فقط کار ورزش است و اتفاقا آنروز آقای عبدالرحمن فرامرزی هم آنجا بودند در آنموقع و همین ایراد را کردند که آقا ما خیلی کارها داریم تنها کار ورزش نیست این را ملاحظه بفرمائید، این خوبش است.

ملک مدنی – تصورمیکنم همه آقایان نمایندگان توجه دارندکه بایدیک اصلاحاتی اساسی دراین کشورشروع شودو اصلاحات اساسی راهم دولت بایدبوسیله اقتدارواختیارانجام دهدزیرا اگر حالااقتدارواختیاری نداشته باشدتوفیق برای اصلاحات حاصل نمیکند (صحیح است) وشخصی هم که تقاضای این اختیارات راکرده جناب آقای دکتر مصدق است که موردپشتیبانی عموم ملت ایران وهمین طورنمایندگان است. ملک مدنی ـ بنده مخالفم. مهندس حسیبی – بنده مخالفم امامی اهری – عده برای رای کافی نیست. دکتر کیان – آقایان میدانند که موافقت بنده بااعطای اختیارات لازم برای انجام اصلاحات کشور مربوط باین دولت فعلی آقای دکتر مصدق نیست در دولت قبلی هم این نظر را داشتم و در جلسه خصوصی هم مفصلا در اطرافش بحث کردم اما در این مورد راجع بفوریت لایحه که مطرح است بنده فقط یک دلیل دارم برای فوریت دوم که لازم است وضروری است باین معنی این لایحه باین کیفیتی که تقدیم شدهاست اگر بنابشودبکمیسیون فرستاده شودبایستی تقریبابتمام کمیسیونهافرستاده شودبه ۲۰کمیسیون فرستاده شودچون این لایحه ازلوایح عادی نیست که بروددریک کمیسیون معینی وآن کمیسیون اظهارنظربکندوبیایددرمجلس تصویب بشودپس بنابراین یک چنین لوایحی مقتضیات ذاتیش این است که ازطرف مجلس باقیددوفوریت بایدباتصویب یاردبشودوچون فعلاکه وارداصل لایحه نمیشوم وبرای رسیدگی به آن وقت مفصلی خواهیم داشت وهریک ازآقایان نمایندگان وقت این رادارندکه مطالعه بفرمایند وهرنظراصلاحی هم که درباره این لایحه دارند ابرازبفرمایندودراصل لایحه درردیاقبول لایحه یاتنقیح وتصحیحش بحث بشودبنابراین بنظربنده این لایحه بعلت لزوم ارجاع بتمام کمیسیونهای مجلس جزبادوفوریت راه دیگری برای تصویبش نیست.

همان طورى که شایسته مجلسى است که نماینده افکار عمومى مردم ایران است چون تمام مردم ایران نسبت به دولت آقاى دکتر مصدق اعتماد و اطمینان دارند مخالف هم خیلى کم و در مجلس تقریباً نیست ولى بنده که یک فرد حزبى هستم و اصول مخالفت و موافقت متکى به مرام و روش معینى است البته میتوانم به اسم مخالف مشروط راجع به برنامه صحبت بکنم برنامه همیشه با دولتها توأم بوده است و هر دفعه که دولتى به مجلس معرفى میشده یک برنامهاى هم با خودش میآورده است ولى تصور میکنم چه آنهایی که برنامه را مینوشتند و چه آنهایى که برنامه را گوش میدادند و چه ملت ایران میدانستند که این برنامه مفهوم معینى ندارد و جزیى از تشریفات معرفى کابینه است براى این که هیچ وقت به این برنامهها عمل نشده است ولى این دفع برنامه برنامه دولتى است که عملاً نشان داده است که آنچه میگوید میکند و بنابراین برنامه یک مفهوم معین و مشخصى دارد و بحث و شور در اطراف مطالبش واقعیت دارد قسمت اول برنامه پشتیبانى از منشور ملل متحد است پشتیبانى از منشور ملل متحد و سازمانهاى بینالمللى بیان یک سیاست معین و مشخصى است مفهومش این است که دولت ایران بنابر اراده ملت ایران با دستهبندیها و بلوکهاى موجود در دنیا سر و کارى ندارد و همان طورى که خواست مردم ایران است خواهان صلح جهانى است سازمانهاى بینالمللى که مأمور صلح جهانى هستند مورد پشتیبانى ملت ایران هستند این بیان سیاست شاید چند مرتبه دیگر هم در برنامههاى دولتها شده است ولى طرز عمل طورى بوده که یادگارهاى تلخى در مردم ایران باقى گذاشته است مردم اکثر از این سازمانهاى بینالمللى و به این سازمانها خوشبین نبودند و به حق خودشان میگفتند که به چه مناسبت باید ملت ایران مخارج هنگفت این نمایندگىها را تحمل کنند و این نمایندگىها یا اصلاً در سازمانها اظهار وجود نکنند و یا اگر میکنند فقط یک عده آرایى باشند که به نفع سیاستهاى معینى داده میشود ولى رأى لاهه نشان داد که اگر دولتى ملى بر سر کار باشد اگر مردمانى دانا و فهمیده و وطنپرست را به سازمانهاى بینالمللى بفرستند مسلماً از نتایج و منافع سازمانهاى بینالمللى هم برخوردار خواهند شد و در دوران صلح که روابط بین دولتها متکى به مقررات معین و مشخصى است همکارى باسازمان ملل متحد براى تمام ملل مخصوصاً ملل ضعیف امرى واجب و لازم است از این جهت و از جهت این که در حزب ما پشتیبانى از سازمان ملل متحد در رأس سیاست خارجى قرار گرفته است بنده وجود این ماده را در برنامه دولت تبریک عرض میکنم قسمت دوم برنامه که باز مربوط به سیاست خارجى است دوستى با تمام دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل است شاید در حال عادى چنین به نظر بیاید که این اعلام سیاست یک اعلام سیاست منفى است یعنى معنىاش این است که ما با همه اینها دوست هستیم با کسى سر و کارى نداریم و کسى هم با ما سر و کارى ندارد در صورتی که این صحیح نیست براى این که دوستى دو جانبه است و کافى نیست که یک دولتى تقاضاى دوستى بکند لازم است که طرف مقابل هم به این دوستى توجه داشته باشد و این دوستى را خواهان باشد این ماده دوستى با تمام دول بالاخص در تمام برنامههاى دولت دیده میشود ولى تصور میکنم تا خلع ید شرکت سابق نفت این ماده از برنامه مفهوم و معنى نداشت براى این که شرکت سابق نفت در تمام امور داخلى ایران مداخله داشت و با وجود یک چنین مداخلهاى از طرف یک دستگاه خارجى اعلام دوستى با تمام دول یک شوخى بیش نبود ولى از آن روزی که خلع ید انجام گرفت از آن روزی که قنسولگریهاى خارجى بسته شد از آن روز ملت ایران حسن نیت خودش را دایر به دوستى با تمام دول اعلام کرد و کاملاً نشان داد که براى جلب دوستى با سایر دول حاضر به تحمل هر گونه مشقت و مصیبت هست و این حسن نیت ملت ایران بر دنیا ثابت شده است ولى همان طورى که عرض کردم و باز راجع به این دوستى با دولتها برمیگردم حسن نیت براى اجراى این سیاست فوقالعاده مشکل کافى نیست و عمل ما باید در جهت این سیاست باشد و مخصوصاً وزارت خارجه ما باید مراقب باشد که این سیاست که مورد توجه تمام مردم ایران و در برنامه دولت ایران است به وسیله نمایندگان خارجى کاملاً عملى بشود و در داخل هم رفتار طورى باشد که کاملاً نشان بدهد که ملت ایران و دولت ایران طرفدار دوستى با تمام دولتها است متأسفانه آقاى نواب وزیر خارجه ایران در اینجا تشریف ندارند که عرایض بنده را گوش بکنند ولى با سابقهاى که ما در این دو سال از شخصیت و خدمات صادقانه ایشان در موضوع مبارزات نفت داریم بنده مطمئن هستم که پست وزارت خارجه در همین جهت که جهت تمایلات ملت ایران است قدم بر خواهند داشت و مخصوصاً دولتى که تکرار میکنم دولتى که سفیر کبیر انگلستان را آگرمان بهش نمیدهد به اسم این که این سفیر کبیر بیشتر در کلنىها بوده است و عادت کلنىها را دارد این دولت مسلماً به نمایندگانى که سابقه بندگى دارند باید دیگر اجازه ندهد که وزارت خارجه ایران باقى بمانند و امیدوارم که این وضعیت در سرلوحه اصلاحات قرار بگیرد.

دکتر بقائی ـ در موضوع لوزم دادن این بیچارههایی که از مساکن خودشان آواره شدهاند و بتهران آمدهاند گمان نمیکنم هیچکس مخالفت داشته باشد (صحیح است) هم از لحاظ امنیت عمومی و هم از لحاظ بهبود وضعیت اینها لازم است که دولت یک اقدام عاجلی بکند و هر اعتباری که بخواهد مجلس با کمال میل در اختیارش میگذارد (صحیح است) ولی این ماده به این صورتی که پیشنهاد شده مبهم است مجلس وقتی رای میدهد که همانطور که آقای دکتر مصباحزاده گفتند باید معلوم باشد برای چه خرجی است این کلمه ((وغیره)) با آشنائی که ما باوضاع اداری خودمان داریم و باصحبتهائی که در اطراف گشادبازیهای سازمان برنامه شنیده میشود البته چون هنوز مدارکی دردست نیست و رسیدگی نشده ما نمیتوانیم البته شایعات زیاد است آنوقت یک همچو کلمه (وغیره) هم بگذاریم این ممکن است سوراخی بشود که تمام این پنج میلیون تومان از همین سوراخ (وغیره) عبور بکند (خنده نمایندگان) د رهر صورت ما با اصل لایحه موافق هستیم و حاضریم رای بدهیم در صورتیکه این کلمه (وغیره) را پس بگیرید و یا موارد خرجش را معین بکنید که برای چه مخارجی است یا اینکه یک لایحه دیگری بیاورید به مجلس مثلا ۳ میلیون از این پنج میلیون را برای مصارف معینه بگذارید دو میلییون را هم برای (وغیره) بگذارید آنهم باز تصویب خواهد شد (خنده نمایندگان) والا ما نمیتوانیم برای مخارج (وغیره) رای بدهیم.

اینها نیست مگر آنکه همانطور که عرض کردم در یک جمله که ما وزارت خارجه نداریم. اسلامی ـ بلی بسیار مرد خوبی است مرد شریفی است بنده که عرضی نکردم حالا بدها بمانند عرض کنم در این روزها صحبت اینست که یک مذاکرات و اقداماتی است که با بعضی دول هم جوار قرارداد دوستی منعقد کنیم این البته بسیار خوب است و بسیار مفید است البته اگر برای مملکت باشد ولی وزارت خارجه باید متوجه باشد که ما از گذشته هم باید عبرت بگیریم.

اراضی مشمول تبصره ۲ ماده ۲ به وسیله کارشناسان رسمی که وزارت کشاورزی انتخاب مینماید ارزیابی و تشریفات مزایده طبق مقررات معاملاتدولتی انجام میگیرد. اوایل فقط جشن های رسمی ایران و مراسم های آتش بازی در این میدان اجرا می شد اما در دوران مشروطه شاهد یکی از مهم ترین وبزرگ ترین اعتراضات مردمی بود. حائریزاده – مثلادرباره اختیارات قضایی این مسئله سابقه داشت تا دوره ۱۵ که بافتضاح کشید این کارها همیشه وزیر عدلیه میآمد از مجلس اختیار میگرفت که لوایح در کمیسیون دادگستری مطرح شود بعد ازاینکه شوراول گذشت ونظر کمیسیون طبع وتوزیع شد و آقایان نمایندگان نظریاتی که داشتند بکمیسیون دادند کمیسیون در شورثانی هر تصمیمی گرفتند موقتا برای آزمایش عمل بشود یک وقتی مرحوم مشیرالدوله ومرحوم مدرس هم درکمیسیون بودندوقوانین خوبی هم بیرون میآمدولی محیط مامحیط فسادشده دردوره ۱۵بودیک قوانین تلگرافی کثیف ومتعفن ازمجلس آن دوره بااختیاراتی که به کمیسیون دادگستری داده بودندگذراندند، خودوزیرعدلیه که بامن دوست بودبخودش هم میگفتم که این کارغلط است که شمامیکنیدتصدیق کردولی فشارهای خارج بودکه کارهای خارج راازتصویب کمیسیون دادگستری بگذراندوحالاما اگر اختیاراتی بدهیم بوزیردادگستری فعلی یابدکتر مصدق نمیدانم آن قوانین کثیف که دستگاه قضایی مارامحدودکردهاست قضاوت رابدست شمشیردادهاست چه میشوددرصورتیکه قاضی غیر ازسپاهی است قاضی بایدمجری باشدسرباز، افسربایدمجری اوامرقانون وقاضی باشدتمام دستگاه قضایی راهی مقراض کرده اندهی اختیارات دادندبدستگاه کیفری واین مساله ما را بخطر انداخته من معتقدم راجع باین قسمت چون اعتمادهست بدکتر مصدق اختیاربدهیم که لوایح آنهارادرنظربگیرد، قضایی، استخدامی، قسمت انتخابات اینهارامن موافقم ولی قسمت امورمالی بارویه ایی که من میبینم باوضعیتی که مملکت ماداردمن موافق نیستم و بنده یک سوال رسمی که میخواستم ازجناب آقای وزیردارایی بکنم راجع ببانک ملی غیررسمی کردم من اختیارات رامصلحت دکتر وخودمان ومملکت نمیدانم یک فوریتش راآقایان رای دادیدرجوع میشودبکمیسیون خودجناب دکتر مصدق هم تشریف بیاورندوزیردارایی هم بیایداصلاحاتی بشوددراین کاراین عقیده بندهاست.

آقای حائریزاده مخالفید. تمنی میکنم درفوریت بفرمایید. حائریزاده – استدلال است بایدبگویند. شما در پیشگاه تاریخ مسئولیت دارید هر قدمی که شما بنفع توده فقیر و محروم بردارید هر تصمیمی که برای اصلاحات پردامنه و وسیع اجتماعی اتخاذکنید موردحمایت است مورد تشویق است. مشار- راجع بفوریت است دلایلی هست که بایدعرض کنم. مشار- اجازه بفرماییداین قسمت راهم عرض کنم. مشار- همه اش مهم بودچیزغیرمهم نداشت. این موضوع راالبته آقایان بخاطرداریدکه درجلسه خصوصی که تقریبادر۲۰روزپیش خودجناب دکتر مصدق آمدنداینجاومذاکراتی شدوهمینطورکه اینجاجناب آقای مشاربیانی کردندآنجاهم اظهارعقیده کردندوبنده هم همان موقع جزوموافقین بودم نظریاتم راعرض کردم حالا هم اعتقادبنده این است که مابایدتسهیل موجبات پیشرفت کاردولت رافراهم کنیم آنوقت انتظارداشته باشیم که قدمهای اصلاحی ضروری رابردارندالبته شکی نیست که دربعضی ازسازمانهای ماودربعضی ازقوانین بایداصلاحاتی بشودجناب آقای مشارفرمودندکه بیک فوریت رای داده شودوبکمیسیون ارجاع بشودبنده فکرمیکنم که اگر بخواهیم میتوانیم این نظرراتامین کنیم باین کیفیت که اگر بدوفوریت هم رای بدهیم بازبایدطبع وتوزیع بشودبین آقایان نمایندگان وآقایان وقتیکه طبع وتوزیع شدهر نظر اصلاحی که دارند پیشنهاد بفرمایند صحبت بشود این توضیحاتی را که جنابعالی اینجا خواستید بیان کنید موقعی که اصل اختیارات مطرح میشودمی توانیدنظریات اصلاحی خودتان را درقسمت قضایی یادرقسمت مطبوعات یابانکی و همینطور سایر نظریات اصلاحی که دراین ماده واحده داریدپیشنهاد بفرماییدوشایدهم بعضی ازقسمتهاراخوددولت موافقت کندزیرابنده هم دریک قسمت ازنظریات جنابعالی موافق هستم وآنقسمت امورقضایی است بنده امورقضایی راچون یکی ازقوای سه گانه کشورمی دانم ودرقانون اساسی هم این قواازهم تفکیک شدهاست معتقدم مابایددردادن این اختیارات دقت کنیم آقای دکتر معظمی جنابعالی که استاد حقوق هستیدوسایرآقایان هم هستندبایداین مطلب رادرموقع دادن اختیاردرش دقت کافی بفرماییدوبااینکه دردادن اختیارموافق هستیم طوری این اختیاررابدهیم وماده واحده راتنظیم کنیم که به آن اصل قانون اساسی لطمه واردنشود جناب آقای دکتر شایگان هم اینجاتشریف دارندخوشبختانه افرادزیادی که همه استادحقوق هستنددرمجلس تشریف دارندوتوجه باین مطلب دارندالبته بموقع خودش توضیح خواهنددادبنده فکرمیکنم که جناب آقای مشارهم موافقت بفرمایندکه مابفوریت اول ودوم رای بدهیم و بعد اصل موضوع که درمجلس مطرح میشودیعنی بعد ازاینکه ماده واحده طبع وتوزیع شدآنوقت نظریات خودتانرادرموقع خودش بطورتبصره بطوراصلاح پیشنهادبفرماییدوهرنظرصحیح واصلاح اساسی باشدمن یقین دارم که جناب آقای کاظمی وهیئت محترم دولت ازطرف جناب آقای دکتر مصدق نخستوزیر قبول میکنند زیرا مجلس شورای ملی معتقداست بطوریکه در نطقهای قبل ازدستورامروزهم اشاره شدو گفته شدبایداصلاحات ویک رفورم اصولی واساسی درکشوربشودبنده هم ازافرادی هستم که عقیده خودم راعرض میکنم ماازاین موقعیت بایداستفاده بکنیم (خسروقشقایی – صحیح است) وهرموقع اصلاحاتی که برای کشور ضرورت داردقدمهای خودمان رابرداریم حتی درقسمت اصلاح وضع دهاقین وکشاورزان وزارعین چون جناب آقای دکتر بقایی دراینجابیانی کردندگرچه جناب آقای ذوالفقاری فرمودندبنده هم که مالک جزء هستم این راعرض میکنم درسهم خودم بانهایت میل برای هررفورم واصلاحی که لازم باشدحاضرم (شمس قناتآبادی – شکسته نفسی نفرماییددرباره مالک جزءشکسته نفسی نفرمایید) من جنابعالی راکه بخودتان اعتماددارم استدعامی کنم تحقیق بفرمایید اگر این عرضی که بنده کردم همینطورنبودبنده بغلط مشهورم چون گاهی ازملاکین دفاع کردم تصورمیکنند که ملاکین بزرگ هستم بنده ازمالکیت اباندارم خیلی هم مفتخرم برای اینکه اصول مالکیت درکشورمایکی ازاصول است ولی من مالک بزرگ نیستم من یک مالک جزئی هستم اگر رسیدگی بملک من بشود بعد معلوم میشوداستدعا میکنم جناب آقای شمس قناتآبادی تحقیق بفرماییدومطمئن باشیدکه درمحضرآقایان خلاف عرض نمیکنم بهر صورت بنده موافق هستم که این ماده واحده بفوریت اول ودومش رای گرفته شودو اگر نظریات اصلاحی هست در موقع خودش که مطرح میشودودرجلسه آینده که طبع وتوزیع میشوداقایان بگویندبالاخره رفتن بکمیسیون نتیجه اش این است که بایدبیایددرمجلس ودرمجلس مذاکره بشودوهمان نظریاتی راکه میخواهیددرکمیسیون اظهارکنیددر همین جابفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید